5308 - Ældreboliger - anvisningsret og ommærkning til familieboliger

Flere medlemmer har i den senere tid været udsat for, enten at kommunerne vil overlade anvisningsretten over nogle almene ældreboliger til den pågældende boligorganisation, eller at kommunerne vil ommærke en boligorganisations ældreboliger til familieboliger. Almenboligloven indeholder regler og muligheder for begge dele, men nogle afgørende betingelser skal være opfyldt.

1. Af lovens § 55 fremgår det således, at "kommunalbestyrelsen kan overlade til den almene boligorganisation at forestå anvisningen" af almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, jf. § 54, stk. 1. Efter BL's og Velfærdsministeriets opfattelse kræver dette dog boligorganisationens samtykke. Det vil sige, at der i givet fald må indgås en frivillig aftale herom mellem kommunen og boligorganisationen.

Dette skyldes naturligvis hensynet til boligorganisationens og den pågældende afdelings økonomi, der kunne blive stærkt belastet, hvis f.eks. ikke alle boligerne nu eller for fremtiden kan lejes ud.

Så længe kommunen har anvisningsretten til ældreboligerne - hvilket selvfølgelig er den klare hovedregel - bærer kommunen også den økonomiske risiko. Efter lovens § 54, stk. 4, er hovedreglen, at kommunen skal betale en eventuel "tomgangsleje" og garantere for lejerens istandsættelsesforpligtelser ved fraflytning og død.


2. Efter almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6, kan kommunalbestyrelsen beslutte at ommærke almene ungdoms- og ældreboliger til familieboliger. Sådanne ommærkninger - især fra ældre- til familieboliger - kan på samme måde som under punkt 1 indebære betydelige risici for de pågældende boligorganisationer, og derfor kan kommunerne heller ikke frit foretage sådanne ommærkninger.

Der må også i disse tilfælde tages behørigt hensyn til boligorganisationens - og dermed lejernes - interesser, både på kort og langt sigt. Udgangspunktet må derfor være det samme som under punkt 1: En sådan ommærkning kun kan ske efter frivillig aftale med den eller de pågældende boligorganisationer.

 Hvis en kommune - på trods af ovenstående - ønsker at gennemtvinge en ommærkning eller anvisningsret i strid med de nævnte betingelser, må vi derfor opfordre medlemmerne til straks at kontakte BL.

Med venlig hilsen
Gert Nielsen / Preben  Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her