5008 - Statistik 2009

Som sidste år, anmoder vi medlemmerne om, at data til medlemsstatistikken indberettes via BL's hjemmeside www.bl.dk under "Administration" >"Medlemsstatistik" i stedet for den tidligere skemabaserede indrapportering. På siden til indberetning af medlemsstatistik begyndes med menupunktet: "Bruger login", hvor brugernavnet er boligorganisationens medlemsnummer (det samme som LBF-nummeret), f.eks. bs0002 (altid "bs" efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens password, der er identisk med det, som bruges til indberetning af ledige lejligheder til Landsbyggefonden. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad8001 (altid "ad" efterfulgt af "administrationens" nummer) ledsaget af administrationens password. På hjemmesiden findes en kortfattet vejledning, der beskriver fremgangsmåden hvorpå indberetningen skal foretages. Vi håber, at medlemmerne som sædvanlig vil prioritere indberetningen af oplysningerne om boliger m.v. i brug og afgive informationerne hurtigt og omhyggeligt, så vi snarest kan begynde bearbejdningen af de mange data.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Keld Adsbøl tlf. 3376 2054, e-mail ka@bl.dk.

Medlemsstatistik pr. 1. januar 2009
Som det fremgår, er indtastningsbilledet identisk med det fra sidste år, hvor medlemmernes boliger blev opdelt i henholdsvis familie- ældre- og ungdomsboliger. Medlemmerne skal kun anføre antal boliger, der er tilkommet i løbet af 2008 enten som følge af nybyggeri, køb, salg eller hvorvidt der er foretaget sammenlægninger eller opdeling af lejligheder. Antal tilkomne lejligheder adderes automatisk i kolonnen " I drift pr. 1. januar 2009" med antal boliger i drift 1. januar 2008, som med eventuelle rettelser svarer til indberetningen for sidste år. Der kan ikke rettes i oplysninger for sidste år. På tilsvarende måde afgives oplysninger om antal enkeltværelser, der er boliger uden selvstændigt køkken. Endelig ønskes oplyst hvor mange lejligheder og enkeltværelser, der er under opførelse pr. 1. januar 2009.

For medlemmer, der har afdelinger tilknyttet flere kredse, er der mulighed for at indberette for hver kommune, som medlemmet har afdelinger i. BL har noteret sig de boligorganisationer, som har afdelinger, der har ønsket et andet kredstilhørsforhold end moderorganisationen, og vi går ud fra, at det fortsat er tilfældet. Eventuelle ændringer i afdelingers kredstilhørsforhold bedes meddelt til Keld Adsbøl.

For øvrige medlemmer skal alle medlemmets boliger m.m. i drift pr. 1. januar 2009 angives i organisationens hjemstedskommune, uanset om den har afdelinger beliggende i flere kredse. Er antal boliger identisk med sidste års, skal oplysninger om besvarer blot udfyldes før der trykkes på "Gem" nederst i indtastningsbilledet.

Oplysningerne om boliger i drift, som indberettes er dels grundlag for beregningen af medlemmernes kontingentindbetaling til landsforeningen, jf. BL Informerer nr. 49 af 18. december 2008, dels udgangspunkt for tildeling af kredsdelegerede. Som noget nyt vises nederst i indberetningsbilledet, hvor stort kontingentet til BL bliver for 2009.

Ifølge hidtidig praksis skal medlemmerne have foretaget indberetningen inden 20. januar 2009, men vi vil sætte pris på, at I afgiver oplysningerne inden.


Med venlig hilsen
          p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her