4908 - Medlemskontingent 2009

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.

Enhedskontingentet udgør for 2009 kr. 98,81 pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2009. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretningsfører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2009 udgør kr. 7.762,00.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2008 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 4,9 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har på sit møde den 27. november 2008 i forbindelse med budgetbehandlingen for 2009 godkendt de nævnte satser.

Omkring den 1. marts 2009 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2009 jfr. de hidtidige principper.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Jens Thorbøll Larsen

Søger du bolig? - Klik her