4608 - Nyt om lønsumsafgift og moms

I forsættelse af det seneste BL-Informerer om sagen, nr. 29 af 26. juni 2008, kan vi nu oplyse følgende:

1. Sammen med Landsbyggefonden, SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er vi ved at færdiggøre den samlede centrale afmelding af de over 7.000 afdelinger, som ifølge højesteretsdommen fejlagtigt blev registreret og oprettet i CVR i 2005 ved en lignende, bare modsatrettet automatisk dataoverførsel. Vi regner med, at denne afmelding vil blive gennemført senest midt i december, således at disse afdelinger også formelt ophører som selvstændige arbejdsgivere pr. årsskiftet, jf. BL-Informerer nr. 29, pkt. 6. Når afmeldelse af disse afdelinger er sket, vil SKAT kort efter udsende bevis på ophør til de enkelte boligorganisationer.

Det er aftalt med SKAT, men følger i øvrigt også af de almindelige regler, at de boligorganisationer, der har forudlønnede ejendomsfunktionærer, skal håndtere deres løn m.v. for januar 2009 på boligorganisationens eget CVR/SE-nummer allerede i december 2008 med årsoplysningsår 2009 og brug af e-Skattekort for 2009.

Overførelsen af ejendomsfunktionærerne fra afdelingerne til boligorganisationen sker uformelt, men ejendomsfunktionærerne skal senest fra 1. januar 2009 - ligesom før 1. juli 2005 - ind i boligorganisationens eget lønsystem, bogholderi m.v. med nye medarbejdernumre osv., se atter pkt. 6 og 7 i BL-Informerer nr. 29.

Har medlemmerne i CVR oprettet nye afdelinger siden den 1. juli 2005, eller benyttede man sig ikke af den centrale tilmelding gennem BL og Landsbyggefonden, må man på sædvanlig måde selv forestå den kommende afmelding af de pågældende afdelinger direkte over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette drejer sig dog kun om forholdsvis få afdelinger og tilfælde. Styrelsen ser gerne, at disse særskilte afmeldinger så vidt muligt foretages elektronisk bl.a. ved hjælp af digital signatur. Afmeldelsesblanketter findes på www.webreg.dk, men Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virksomhedsregistrering  kan også kontaktes telefonisk på 72 20 00 32. Disse afmeldinger skal foretages allersenest fredag den 19. december 2008.

2. SKAT har desværre endnu ikke som bebudet i BL-Informerer nr. 29, pkt. 8, offentliggjort en ny SKAT-meddelelse med nærmere retningsliner for medlemmernes mange tilbagebetalingskrav vedrørende den fejlagtigt opkrævede lønsumsafgift og moms.

I § 32, stk. 2, i skatteforvaltningsloven, er der fastsat en reaktionsfrist på 6 måneder, regnet fra afsigelsen af højesteretsdommen, for fremsættelse af sådanne tilbagebetalingskrav. Men da SKAT altså endnu ikke har taget endelig stilling til dommens rækkevidde i andre lignende sager, der stadig verserer ved domstolene, har SKAT i vedlagte skrivelse af 6. oktober 2008 til BL's advokat dog suspenderet denne frist, indtil den pågældende SKAT-meddelelse udsendes.

Dette betyder i praksis, at medlemmerne skal afvente offentliggørelsen af denne kommende SKAT-meddelelse, før de tager skridt til at anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret/tilbagebetalingskravet. Vi vil naturligvis også informere om dette, når det sker, og da kravene bliver forrentet efter renteloven, skulle medlemmerne ikke lide noget tab, tværtimod. Renten udgør p.t. 11,35% p.a.

Med venlig hilsen

Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her