0308 - Undersøgelse af omfanget af rammeaftaler og længerevarende samarbejder

Som led i regeringens Byggepolitiske Handlingsplan er det målsætningen at fremme brugen af rammeaftaler på bygge- og anlægsområdet, fordi erfaringer viser, at længerevarende samarbejder med leverandører omkring udførelse af fx løbende vedligeholdelsesarbejder kan mindske omkostningerne.

I den almene sektor er der gode eksempler på anvendelse af både kortere (fx 1 år) og længerevarende aftaler (maksimalt 4 år) ved udførelse af løbende vedligeholdelsesarbejder. Det kan fx være VVS-installatører og murervirksomheder, som løbende udfører små-reparationer i et boligområde.

Der eksisterer imidlertid ikke et overblik over brugen af rammeaftaler i den almene sektor, og derfor har Velfærdsministeriet bedt BL om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, som kan give et billede af hvilke arbejdsopgaver og i hvilket omfang, rammeaftaler benyttes på bygge- og anlægsområdet.

Vi skal derfor bede boligorganisationerne om at udfylde et spørgeskema, der er vist i bilaget til dette BL-informerer. Men bemærk, at spørgeskemaet skal udfyldes på internettet på adressen www.sermo.dk

Der kræves ikke adgangskode for at udfylde skemaet, og besvarelserne vil være anonyme.

I undersøgelsen spørges der bl.a. til, hvor stor en del af den løbende vedligeholdelse af bygninger og installationer, der udføres ved brug af længerevarende samarbejder som rammeaftaler. Den præcise definition af denne aftaletype er beskrevet i indledningen til spørgeskemaet.

Vi er fuldt ud klar over, at det formentlig er de færreste boligorganisationer, som umiddelbart kan fremskaffe præcise opgørelser over disse andele, og derfor vil en angivelse af et bedste skøn være tilstrækkeligt til besvarelse af spørgeskemaet.

Det er muligt at udfylde flere spørgeskemaer, så eksempelvis forretningsførerorganisationer kan udfylde et for hver administreret organisation, og det vil ligeledes være muligt at udfylde skemaer for en enkelt afdeling eller grupper af afdelinger. I alle tilfælde er det vigtigt, at det sidst i besvarelsen anføres, hvor mange boliger, den omfatter, og hvor disse boliger er placeret geografisk.

Besvarelsen kan påbegyndes ved modtagelsen af dette BL-informerer, og sidste frist for en besvarelse vil være fredag den 1. februar.

Vi håber, at boligorganisationer vil afsætte tid til at besvare skemaet og håber på en god besvarelsesprocent.

Vi siger på forhånd tak for hjælpen. 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen /  Bent Madsen

 

Spørgeskemaet

 

Indledning
Rammeaftaler er defineret i tilbudslovens § 13. 

En rammeaftale kan ses som et stående tilbud, hvor en boligorganisation indgår aftale fx med en murermester om at udføre løbende småreparationer, uden at der forud for hvert reparationsarbejde skal indhentes underhåndsbud eller afholdes licitation.

Indgåelsen af en rammeaftale mellem en leverandør og en boligorganisation kan som hovedregel ske som underhåndsbud, hvis den samlede forventede værdi af aftalen i kontraktperioden er under 3.000.000 kr. excl. moms. Ved en større forventet kontraktværdi skal der foretages en licitation.

Rammeaftaler kan maksimalt have en varighed på 4 år, hvorefter der igen skal ske et udbud.

Rammeaftaler er især velegnede i situationer, hvor udbyderen skal have udført en række ensartede ydelser i aftaleperioden, eksempelvis istandsættelse af lejligheder ved fraflytning, løbende vedligeholdelsesarbejder m.v. 

Spørgsmål

Rammeaftaler kan optræde indenfor forskellige områder. På hvilke af nedenstående områder har jeres boligorganisation længerevarende samarbejder med en leverandør, og hvor stor en andel af aktiviteten på det pågældende område skønnes disse rammeaftaler at dække.

 

Løbende vedligeholdelse af bygninger og installationer

___ Murerarbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

___ Tømrerarbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

___ Malerarbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct. 

___ VVS-arbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

___ Elektrikerarbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

___ Glarmesterarbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct. 

___ Andet (angiv:________________________________)

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

 

Istandsættelse i forbindelse med fraflytning

___ Malerarbejde

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

___ Afhøvling af  gulve

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

___ Andet (angiv:________________________________)

Under 10 pct.
10 til 25 pct.
25 til 50 pct.
Over 50 pct.

 

Set over de seneste 5 år er det så din vurdering, at:

__ Anvendelse af rammeaftaler er steget
__ Anvendelse af rammeaftaler stort set har været uændret
__ Anvendelse af rammeaftaler er faldet

 

Hvordan tror du udviklingen vil være de kommende 5 år:

__ Anvendelsen af rammeaftaler vil stige
__ Anvendelsen af rammeaftaler vil være uændret
__ Anvendelsen af rammeaftaler vil falde

 

Hvor mange boliger omfatter denne besvarelse ?  _________  (Gerne afrundet til hele hundrede) 

 

I hvilken region er de boliger, som besvarelsen omfatter, beliggende (sæt gerne flere kryds) ?

__ Region Hovedstaden
__ Region Sjælland
__ Region Syddanmark
__ Region Midtjylland
__ Region Nordjylland

 

Tak for hjælpen 

Med venlig hilsen

Boligselskabernes Landsforening.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her