4507 - Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 88 stk. 5, vil højst kunne udgøre 105.808 kr.

Det nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2007.

  1. Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i hele 2008 forhøjet med

2 kr. til 123 kr. + som sædvanlig 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.

C. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger, forhøjes ligeledes i 2008 med 2 kr. til 123 kr.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her