3007 - Henlæggelse til dispositionsfond

Efter § 38 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006 om drift af almene boliger m.v., skal afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt udgøre 197 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler udgør mindst 3.806 kr. pr. lejemålsenhed.

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2005 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

Nettoprisindekset for april 2007 er opgjort til 115,4. Der skal derfor henlægges 204 kr., hverken mere eller mindre, pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden i det nærmest følgende regnskabsår, indtil der i alt er henlagt 3.950 kr. pr. lejemålsenhed.


Med venlig hilsen
p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her