1807 - Ny lovgivning på vej - annonceringspligt før indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter med værdi over kr. 500.000 (ekskl. moms)

I Folketinget er fremsat forslag om at supplere reglerne i Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven) med nye regler om annonceringspligt for vare- og tjenesteydelseskontrakter med en værdi over kr. 500.000 (ekskl. moms), som ikke er omfattet af krav om EU-udbud. Dermed er også kontrakter om de såkaldte bilag B-tjenesteydelser omfattet. Sådanne ydelser vedrører blandt andet opgaver på social- og sundhedsområdet, kulturområdet, det juridiske område og dele af transportområdet.

Sædvanligvis udsendes ikke BL-informerer om lovgivning, der endnu ikke er vedtaget, men i dette særlige tilfælde gøres en undtagelse, fordi forslaget forventes vedtaget uændret og med forventet ikrafttræden allerede den 1. juli 2007.

For at undgå, at nogle medlemmer overraskes af de forventede regelændringer og måske i sidste øjeblik skal ændre et planlagt udbud, er det fundet hensigtsmæssigt at orientere allerede nu.

Bilag A-ydelserne er udbudspligtige efter direktivets detaljerede procedureregler. Det drejer sig f.eks. om vedligeholdelse og reparation, land- og lufttransport, teletjenester, finansielle tjenesteydelser, regnskabs- og revisionsydelser, IT-ydelser, konsulent-, arkitekt- og ingeniørydelser, reklamevirksomhed, trykkerivirksomhed, affaldsbortskaffelse m.v.

Bilag B-ydelserne
er derimod ikke i dag underlagt direktivets procedureregler, men bliver underlagt annonceringspligten. I gruppen af bilag II B-ydelser figurerer bl.a. hotel og restaurationsydelser, social- og sundhedsydelser, juridiske ydelser, undervisning, kultur m.v.

Ændringerne i udbudsreglerne indføres for at styrke konkurrencen, og som såkaldte offentligretlige organer efter EU-retten, bliver de almene boligorganisationer omfattet af de nye regler.

Reglerne indebærer, at en udbyder forud for indhentning af tilbud og tildeling af ordrer på vare- og tjenesteydelseskontrakter skal offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie . Det gælder for kontrakter om varer og bilag A-tjenesteydelser med en værdi over 500.000 kr., men som er mindre end tærskelværdierne for EU-udbud, og for kontrakter om bilag B-tjenesteydelser med en værdi over 500.000 kr.

For varekontrakter og kontrakter om bilag A-tjenesteydelser over EU-tærskelværdierne skal der foretages udbud efter reglerne om EU-udbud, jf. bl.a. BL-informerer nr. 2, 5. januar 2006.

Det er principielt op til udbyder at vælge, hvor annonceringen skal ske, men annonceringen skal dog ske på en sådan måde, at den er bredt dækkende, så det tilsigtede formål om øget konkurrence opnås. Adgang til annoncen må endvidere ikke være betinget af en urimelig betaling. Annoncering kan eksempelvis ske på udbyders hjemmeside, i pressen e.l.

Annoncen skal som minimum indeholde:
1) Beskrivelse af opgaven.
2) Kontaktoplysninger.
3) Frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse.
4) Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse.
5) Kriterier for tildeling af opgaven.

Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af proceduren skal udbyderen sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

Dette indebærer bl.a., at virksomhederne skal have adgang til de samme oplysninger om det påtænkte indkøb og skal bedømmes på grundlag af de samme kriterier.

Ud over disse krav er der ikke detaljerede procedureregler for indgåelse af kontrakter, og udbyderne kan frit vælge udbudsform og tidsfrister m.v. ud fra den enkelte sag. Udbyderen bliver dermed ikke bundet til de procedureregler, der følger af udbudsdirektivet eller af tilbudslovens regler for bygge- og anlægskontrakter. Det betyder fx, at udbyder kan vælge at indgå kontrakt efter forhandling, når blot der foretages en forudgående annoncering.

Med hensyn til tidsfrister, er det dog vigtigt, at annonceringen ikke gøres illusorisk, og fristerne bør derfor fastsættes således, at interesserede virksomheder reelt har mulighed for at udarbejde deres tilbud.

Vi vender tilbage med yderligere information, når lovforslaget har været igennem tredje behandling i Folketinget.


Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her