1607 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007

Forhandlingsudvalgene fra BL og ESL blev torsdag d. 12. april 2007 enige om en ny overenskomst for ejendomsfunktionærerne. Overenskomsten gælder for en 3-årig periode, det vil sige 2007-2010.

På et møde den 16. april 2007 har BL´s forretningsudvalg drøftet overenskomstresultatet og indstillet det til godkendelse i bestyrelsen som kompetent forsamling. Ligeledes har landsdelbestyrelsen hos ESL vedtaget, at overenskomsten sendes til urafstemning blandt ejendomsfunktionærerne, og resultatet af denne foreligger den 15. maj, mens BL´s bestyrelse behandler sagen den 14. maj.

Hvis BL´s bestyrelse godkender overenskomsten, og ejendomsfunktionærerne siger ja ved urafstemningen, udsendes en BL-informerer til BL´s medlemmer med både overenskomsten og en ny løntabel i en foreløbig papirudgave.

Hvis enten BL´s bestyrelse og/eller ejendomsfunktionærerne afviser forhandlingsresultatet, går parterne til forligsmøde i Kooperationen. Dette vil dog yderligere forsinke en offentliggørelse af den nye overenskomst.

Den samlede lønramme for den ny overenskomst er 13,15 %, som fordeler sig således:

2007
2008
2009
I alt
Generel lønregulering 2,85%
2,78
2,78
2,78
8,34
Særlig regulering for gårdmænd og varmemestre på i alt 0,9%
0,26
0,26
0,26
0,78
Decentral løn
0,50
1,0
1,50
Ferietillæg
0,5
0,50
Pension
1,0
1,0
2,00
12-øres-fond/ FIU
0,03
0,03
I alt
3,07
4,54
5,54
13,15

Med hensyn til den samlede rammes størrelse er det BL´s vurdering, at den ligger inden for rammerne af det på det private arbejdsmarked aftalte.

Herunder beskrives i hovedtræk nogle af de væsentligste aftalepunkter:

Nyt navn til overenskomsten:
Da overenskomsten ikke længere er en tiltrædelsesoverenskomst (ordet "Mønster" udgår), hedder overenskomsten fremover følgende: "Overenskomsten for ejendomsservice mellem Boligselskabernes Landsforening og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet 2007-2010". Hermed skal den enkelte boligorganisation ikke længere tiltræde den indgåede overenskomst, hvilket er en administrativ forenkling.

Særlig regulering til gårdmænd og varmemestre:
ESL ønskede for den kommende overenskomstperiode at tilgodese den store gruppe af gårdmænd og varmemestre, hvilket vi accepterede, da vi bl.a. dermed fastholdt ESL på at regulere lønningerne i procenter og ikke i kr./øre.

Decentral løn:
Udbygningen af decentral løn fortsætter med 1,50%. ESL havde som mål at afskaffe den decentrale løn, men dette afviste BL. Vi kunne godt have ønsket os en større procent, men af hensyn til den overordnede ramme fravalgte vi dette.

Ferietillæg:
Ferietillæg forhøjes med 0,5% til i alt 2,50%, således at ejendomsfunktionærerne kommer mere i niveau med de øvrige ansatte i den almene sektor.

Pension:
Det samlede pensionsbidrag vil være 15% i 2009 med den sidste samlede stigning på i alt 3% (2% arbejdsgiverbetalt).

Arbejdstid:
Arbejdstidsplaner skal nu lægges for minimum 13 uger ad gangen. Tilføjelsen af ordet "minimum" er vigtigt, da boligorganisationerne eksempelvis fremover kan planlægge over flere måneder, og dermed tage hensyn til sæsonudsving i arbejdstilrettelæggelsen mellem sommer- og vinterhalvåret.

Reguleringsordningen:
Parterne har vedtaget en hensigtserklæring, der kan/vil betyde, at efterslæbsreguleringen fremover bliver reguleret den 1. marts (i stedet for 1. september) sammen med de generelle lønstigninger.

 Tidsbegrænset ansatte:
Den ny tekst i overenskomsten vil bl.a. betyde, at boligorganisationerne ikke længere skal søge om dispensation for de tidsbegrænsede ansatte (herunder løsarbejdere).

Af yderligere ændringer kan nævnes, at eksklusivbestemmelsen definitivt udgår, og at uddannelsesfonden får tilført yderligere midler til bl.a. informationsmateriale, kampagner m.m. om ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her