1007 - Lønstatistik 2006

Lønstatistikken for 2006 er nu færdig og består denne gang af tre personalegrupper:

· ejendomsfunktionærer
· administrativt personale
· inspektører

Hver personalegruppe har sin egen selvstændige lønstatistik. Det er fjerde år vi udsender statistikken for ejendomsfunktionærerne, men første gang de to andre personalegrupper er inddraget. BL vil i denne forbindelse endnu engang sige tak til de mange boligorganisation-er, der har bidraget med at få udarbejdet statistikken.

Lønstatistikkerne kan downloades fra BL's hjemmeside under punktet "Arbejdsmarked" under hovedmenuen "Administration".

Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Boligselskabernes Landsforening og UNI-C, Statistik & Analyse. Boligselskabernes Landsforening har stået for kommunikationen med boligselskaberne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens UNI-C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af tabelrapporterne.

UNI-C modtog i oktober-november lønfiler fra i alt 322 boligorganisationer. Dog er tallene i statistikken ikke omfattet af svarene fra samtlige 322 organisationer, da en del eksempelvis hverken har ansat administrativt personale eller inspektører.

Vi har bestræbt os på, at opbygningen af tabellerne for de tre personalegrupper er så ens som mulig. Det vil sige, at statistikkerne består (som de foregående år) af en række generelle tabeller, der omfatter alle indenfor de tre personalegrupper. Disse tabeller omhandler løn og tillæg, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysninger m.m. om de enkelte stillingskategorier inden for personalegruppen.

For ejendomsfunktionærerne viser lønstatistikmaterialet i øvrigt, at 42 % af ejendomsfunk-tionærerne får både funktions- og kvalifikationstillæg, mens 46% får ét af tillæggene. Det vil sige, at 12% ikke oppebærer noget lokalt aftalt tillæg. Tillæggene har et gennemsnit på ca. 629 kr. pr. måned (tabel 4). Varmemestrene opnår de højeste lokalt aftalte funktionstillæg på 1060 kr., mens ejendomsserviceteknikerne får det højeste kvalifikationstillæg på gennemsnitligt 620 kr., jf. tabel 10. De mandlige ejendomsfunktionærer oppebærer højere funktions- og kvalifikationstillæg end deres kvindelige kollegaer, jf. tabel 11. Den gennemsnitlige bruttoløn (inkl. pensionsbidrag) er højest i Københavns Amt og lavest i Vejle/Ribe-omådet, jf. tabel 14.

For inspektørgruppen er den gennemsnitlige bruttoløn 36.785 kr. om måneden, jf. tabel 2, og inspektørernes gennemsnitlige tillæg er 876 kr. om måneden, jf. tabel 4. En driftschef i inspektørgruppen får 43.008 kr., mens en ledende inspektør tjener 34.077 kr. pr måned, jf. tabel 8. Københavns amt er lønførende, mens Vestsjælland og Storstrøms-kredsen har den laveste gennemsnitlige bruttoløn, jf. tabel 14.

Det skal bemærkes, at indenfor de enkelte stillingskategorier under den samlede inspektør-gruppe, har det ikke været muligt at nedbryde stillingerne for "driftschefer" og "ejendomsmestre" yderligere, da for få indgik i statistikgrundlaget.

For de administrative medarbejdere i den almene sektor er den gennemsnitlige bruttoløn 29.498 kr. om måneden, jf. tabel 2, og tillæggene er i gennemsnit på 580 kr., jf. tabel 4. Kontorfuldmægtige har de højeste tillæg med et gennemsnit på 2.554 kr. pr. måned, jf. tabel 10. Vestsjælland og Storstrømsområdet er lønførende, mens Vestjylland har det laveste bruttolønsgennemsnit, jf. tabel 14.

Der indgår i lønstatistikken for de administrative medarbejdere de velkendte stillingsbe-tegnelser som kontorassistent, assistent osv. Vi er godt klar over, at det ikke altid svarer til virkeligheden ude i boligorganisationerne, men eksempelvis er de fleste i den store gruppe af udlejningsmedarbejdere placeret under kategorien "assistenter". Vi vil til næste statistik prøve at få en nærmere præcisering vedrørende de forskelligartede stillingsbetegnelser i forhold til indplaceringen i lønstatistikken.

Næste lønstatistik vil fortsat tage udgangspunkt i september måned, og der vil til som-mer blive udsendt relevant informationsmateriale og vejledning vedrørende lønstatistikken for 2007.

Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her