0907 - Pensionsalderen hæves fra 65 til 70 år

Folketinget vedtog den 14. december 2006 Beskæftigelsesministerens lovforslag om forhøjelse af den minimumsalder for aftaler om pligtmæssig fratræden, som findes i forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 4., med virkning fra 1. januar 2008.

Det betyder, at efter denne dato vil alle ansættelseskontrakter, der indeholder en pligtmæssig fratrædelsesalder på under 70 år, være i strid med loven.

Som arbejdsgiver er der grund til at være særlig opmærksom på de nye regler, hvis man ønsker en bestemt fratrædelsesalder for sine medarbejdere. I så fald vil det nemlig være nødvendigt at foretage en ændring i hver enkelt medarbejders kontrakt. Det skal fremover fremgå af ansættelseskontrakten, at pensionsalderen er 70 år, for at der fortsat skal gælde en aftale om en pligtmæssig fratrædelsesalder for medarbejderen. Beskæftigelsesministeriet mener ikke, at ændringen er væsentlig, hvilket betyder, at arbejdsgiveren ikke skal varsle de(n) ansatte individuelt. Dette er del diskussion om, men da ændringen ikke er til ugunst for den ansatte må man formode, at ministeriets udmelding er juridisk korrekt.

Ændrer man ikke kontrakten inden 1. januar 2008 og står der fortsat, at fratrædelsesalderen er 65 år, vil bestemmelsen om fratrædelsesalder være ugyldig. Dermed har den ansatte ingen pligt til at fratræde, heller ikke efter det fyldte 70. år. Og afskediges en medarbejder alene fordi denne fylder 70 år, vil afskedigelsen være ulovlig og i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Det skal understreges, at forhøjelsen af aldersgrænsen ikke betyder, at medarbejderen er sikret ansættelse til det fyldte 70. år, men alene at den ansatte er sikret mod afskedigelse på grund af sin alder.

Lovændringen gælder også pensionsaldre fastsat i kollektive overenskomster. Bestemmelser i overenskomster, der er indgået efter den 27. december 2004 og før den 1. januar 2008 om ophør af ansættelsesforhold inden det fyldte 70. år, vil dog være gældende, indtil den pågældende overenskomst kan opsiges.

Lovændringen medfører hermed følgende:

· at der 1. januar 2008 skal gennemføres ændringer af eller udarbejdes tillæg til alle individuelle ansættelsesaftaler, som indeholder en bestemmelse om pligtmæssig fratræden ved en alder, der er lavere end 70 år,

· at det i denne forbindelse bør overvejes, hvorvidt det overhovedet er hensigtsmæssigt at have bestemmelser om ophør ved det 70. år. Dog vil BL anbefale, at der i direktør/for-retningsførerkontrakter fremover vil stå, at fratrædelsesalderen er 70 år (se endvidere sidste punkt på denne side).

Men lovgivningen medfører også en række ubesvarede spørgsmål herunder bl.a.,

· at den nu vedtagne lovændring ikke forholder sig til de afledede konsekvenser, som en ændret pligtmæssig fratrædelsesalder vil kunne få for de på virksomheden gældende pensionsordninger, og

· at Beskæftigelsesministeriet tidligere har udtalt, at forskelsbehandlingsloven også finder anvendelse på administrerende direktører, der ellers falder uden for det normale lønmodtagerbegreb. Dette spørgsmål er endnu ikke afklaret i retspraksis.

Disse og andre spørgsmål vil sandsynligvis blive taget op de kommende måneder, og BL vil selvfølgelig informere løbende, når ovennævnte problemstillinger formentlig bliver afklaret.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her