0607 - Nøgletal i det almene byggeri

For tilsagn meddelt til alment nybyggeri fra den 1. marts 2007 skal der indsamles nøgletal i forbindelse med byggeriet, og fra den 1. september 2008 skal bygherren til brug for udvælgelse af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgiveren afleverer nøgletal for tidligere gennemførte entrepriser.

Kravet om nøgletal i det almene byggeri skal ses i forlængelse af det krav om nøgletal i det statslige byggeri, som blev indført i 2004. Det statslige system er baseret på indberetninger på papirskemaer, hvorimod der for den almene sektor er etableret et digitalt indberetningssystem via BOSSINF. De mange oplysninger, der allerede i dag indberettes elektronisk, genbruges således i videst muligt omfang.

Vedlagt følger Orienteringsskrivelse fra Socialministeriet om indførelse af nøgletal i alment byggeri, Bekendtgørelse nr. 136 om nøgletal for det almene byggeri og Bekendtgørelse nr. 135 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (hovedsageligt konsekvensændringer som følge af nøgletal).

Senere i løbet af marts måned ventes det, at ministeriet får færdiggjort en vejledning om nøgletal i alment byggeri, og den vil blive udsendt med BL-informerer, og herudover vil det blive vurderet i hvilket omfang, det vil være hensigtsmæssigt med yderligere vejledningsmateriale og kursus/vejledningsaktiviteter.

Sammenholdt med at kravet om indsamling af nøgletal træder i kraft for tilsagn givet fra 1. marts 2007, så forekommer udsendelsen af bekendtgørelse og senere vejledning fra ministeriet at ske meget sent.

Imidlertid skal det erindres, at de faktiske procedurer omkring indsamling af nøgletal først vil ske i forbindelse med igangsætning af byggerierne med tilsagn fra 1. marts, og det sker formentlig først om nogle måneder. I den mellemliggende periode vil BL forsøge at sikre en god information om nøgletalsindsamlingen, så arbejdet kan ske med en forholdsvis beskeden indsats i boligorganisationerne.

Allerede nu er det dog væsentligt for boligorganisationerne at være opmærksom på, at bygherrer i udbudsmaterialet skal forlange, at udførende i forbindelse med aflevering af entrepriser også afleverer nøgletal til bygherren, jf. orienteringsskrivelsen og §6 i bekendtgørelsen.

Som nævnt vender BL snarest tilbage med yderligere vejledningsmateriale.


Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her