5107 - Medlemskontingent 2008

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes §5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør §5, stk. 4.

Enhedskontingentet udgør for 2008 kr. 94,19 pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2008.
Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretnings-fører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2008 udgør kr. 7.399,00.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2007 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 3,9 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har på sit møde den 1. november 2007 i forbindelse med budgetbehandlingen for 2008 godkendt de nævnte satser.

Omkring den 1. marts 2008 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2008. jfr. de hidtidige principper.
 
Med venlig hilsen
 
 
Gert Nielsen / Jens Thorbøll Larsen

Søger du bolig? - Klik her