5007 - Statistik 2008

Som noget nyt, skal vi anmode medlemmerne om, at data til medlemsstatistikken for fremtiden indberettes via BL's hjemmeside www.bl.dk under "Administration" >"Indberet medlemsstatistik" i stedet for den tidligere skemabaserede indrapportering. På siden til indberetning af medlemsstatistik begyndes med menupunktet: "Bruger login", hvor brugernavnet er boligorganisationens medlemsnummer (det samme som LBF-nummeret), f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens password, der er identisk med det, som bruges til indberetning af ledige lejligheder til Landsbyggefonden. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad8001 (altid ad efterfulgt af "administrationens" nummer) ledsaget af administrationens password. På hjemmesiden findes en kortfattet vejledning, der beskriver fremgangsmåden hvorpå indberetningen skal foretages. Vi håber, at medlemmerne som sædvanlig vil prioritere indberetningen af oplysningerne om boliger m.v. i brug og afgive informationerne hurtigt og omhyggeligt, så vi snarest kan begynde bearbejdningen af de mange data.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Keld Adsbøl tlf. 3376 2054, e-mail ka@bl.dk eller Hjalte Jespersen tlf. 3376 2057, e-mail hlj@bl.dk .

Medlemsstatistik pr. 1. januar 2008
Som det fremgår, er indtastningsbilledet stort set identisk med skemaet fra sidste år, hvor medlemmernes boliger blev opdelt i henholdsvis familie- ældre- og ungdomsboliger. Medlemmerne skal kun anføre antal boliger, der er tilkommet i løbet af 2007 enten som følge af nybyggeri, køb, salg eller hvorvidt der er foretaget sammenlægninger eller opdeling af lejligheder. Antal tilkomne lejligheder adderes automatisk i kolonnen " I drift" med antal boliger i drift 1. januar 2007, som med eventuelle rettelser svarer til indberetningen for sidste år. Der kan ikke rettes i oplysninger for sidste år. På tilsvarende måde afgives oplysninger om antal enkeltværelser, der er boliger uden selvstændigt køkken. Endeligønskes oplyst hvor mange lejligheder og enkeltværelser, der er under opførelse pr. 1. januar 2008.

For medlemmer, der har afdelinger tilknyttet flere kredse, er der mulighed for at indberette for hver kommune, som medlemmet har afdelinger i. BL har noteret sig de boligorganisationer, som har afdelinger, der har ønsket et andet kredstilhørsforhold end moderorganisationen, og vi går ud fra, at det fortsat er tilfældet. Eventuelle ændringer i afdelingers kredstilhørsforhold bedes meddelt til Keld Adsbøl eller Hjalte Jespersen.

For øvrige medlemmer skal alle medlemmets boliger m.m. i drift pr. 1. januar 2008 angives i organisationens hjemstedskommune, uanset om den har afdelinger beliggende i flere kredse. Er antal boliger identisk med sidste års, skal oplysninger om besvarer blot udfyldes før der trykkes på "Gem" nederst i indtastningsbilledet.

Oplysningerne om boliger i drift, som indberettes er dels grundlag for beregningen af medlemmernes kontingentindbetaling til landsforeningen, jf. BL Informerer nr. 51 af 20. december 2007, dels udgangspunkt for tildeling af kredsdelegerede . Som noget nyt vises nederst i indberetningsbilledet, hvor stort kontingentet til BL bliver for 2008.

Ifølge hidtidig praksis skal medlemmerne have foretaget indberetningen inden 20. januar 2008 , men vi vil sætte pris på at I afgiver oplysningerne inden.


Med venlig hilsen
p.f.v.
 
 
Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her