4907 - Højesterets dom og eventuelle konsekvenser

Den 7. november 2007 afsagde Højesteret som bekendt dom i sagen om salg af familieboliger i AAB Københavns afdeling 88, Fuglsangpark i Farum. Med dommerstemmerne 5 mod 4 besluttede Højesteret, at en gennemførelse af salget uden boligorganisationens samtykke ikke under de foreliggende omstændigheder ville være en overtrædelse af grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Ved denne vurdering lagde flertallet på de 5 ud af 9 dommere bl.a. vægt på,

  •  at en boligorganisation er undergivet en meget omfattende offentlig regulering
  • at der igennem mange år er ydet og fortsat ydes betydelig offentlig støtte til de almene boliger, mens boligorganisationerne ikke selvstændigt bidrager til finansieringen
  • at salget efter den omtvistede § 75 a i almenboligloven skal ske til markedsprisen som ejerbolig
  • at der fortsat er adgang for boligorganisationerne til at anvende nettoprovenuet i overensstemmelse med organisationernes formål,
  • og at formålet med lovgivningen var at give lejerne et tilbud om at købe deres almene bolig som ejerbolig samt at skaffe midler til byggeri af flere nye boliger og dermed øge antallet af boliger i Danmark.

Herefter konkluderede de 5 dommere: "På denne baggrund finder vi, at der ikke med den sikkerhed, som må kræves i en sag som den foreliggende, er grundlag for at fastslå, at lovgivningsmagten ved vedtagelsen af § 75 a, stk. 1, i lov om almene boliger har tilsidesat grundlovens § 73."

Mindretallet på de 4 højesteretsdommere, der gav BL og AAB fuldstændigt medhold i salgsordningens grundlovsstridighed, lagde ved denne vurdering derimod vægt på bl.a. følgende forhold:

  • At afdelingen har skøde på ejendommen, indebærer ikke, at afdelingen er tillagt sædvanlige ejerbeføjelser, der tværtimod ligger hos boligorganisationens øverste myndighed eller efter bemyndigelse hos hovedbestyrelsen.
  • Nettoprovenuet ved et salg af en afdelingsejendom tilfalder ikke afdelingen, men skal som udgangspunkt indgå i boligorganisationens dispositionsfond.
  • At afdelingsejendommene herefter reelt må anses for at tilhøre boligorganisationen stemmer også overens med formuleringerne af flere lovbestemmelser.

På denne baggrund fandt de 4 dommere "at AAB må anses for ejer af den omhandlede ejendom ved anvendelsen af grundlovens § 73."

Mindretallet lagde dernæst vægt på, at salget af almene familieboliger efter lovens § 75 a, indebærer salg af en del af den faste ejendom, eller på længere sigt eventuelt hele ejendommen, og at dette kan gennemføres uden samtykke fra boligorganisationens kompetente organ. Derfor vil et sådant salg i forhold til AAB indebære "en tvangsmæssig afståelse, selv om salg er betinget af vedtagelse på afdelingsmødet."

Mindretallet lægger endvidere vægt på, at AAB er en privat forening og altså ikke en del af den offentlige forvaltning, og at tvangssalget efter § 75 a udgør et væsentligt indgreb i selve formålet med og grundlaget for foreningens virksomhed.

På hele denne baggrund fandt de 4 dommere, at der var tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 over for AAB København. Og da loven af regeringen ikke var forelagt for Folketinget som en ekspropriationslov, var de beslutninger, som var truffet af Farum Kommune og Socialministeriet, ugyldige.

- - - - - - - - - - - -

Selv om vi er helt enige med mindretallet, er det naturligvis flertallets afgørelse, der står ved magt. Dommen får den betydning, at salgsproceduren efter forsøgsloven kan genoptages i tre afdelinger i Farum, nemlig Fuglsangpark, Hesselbækpark og Vejgårdspark.

I praksis er forsøgsloven om salg udløbet, idet loven kun gælder i en 3-årig periode fra 2005 til og med 2007, og det er bestemt i forsøgslovens § 75 j, at den seneste mulige tilmeldingsperiode skal have udløb 31. december 2007 og have en varighed på en måned. Endvidere skal der forud for en sådan tilmeldingsperiode være sket en godkendelse af forsøget i ministeriet og til brug for beboernes overvejelser i forbindelse med tilmeldingsperioden skal der foreligge vedtægter for ejerforeningen, fordelingstal samt skøn over boligernes værdi baseret på SKATs normtal.

Forsøgsloven indeholder en revisionsbestemmelse, og på baggrund af politiske udmeldinger kan det forventes, at der i løbet af foråret fremsættes forslag til en ny og eventuelt mere permanent salgslovgivning, som forudsætter enighed mellem de involverede parter, dvs. boligorganisation, afdeling, kommune og ministerium.

Med venlig hilsen
  
Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her