0307 - Moms og lønsum - Østre Landsret gav Skat medhold i sag om lønsumsafgift. BL anker til Højesteret

Ganske kort før jul afsagde Østre Landsret dom i den retssag, som BL på vegne af Albertslund Boligselskab havde anlagt mod Skatteministeriet om tilbagebetaling af lønsumsafgift for administration af egne afdelinger . Dommen kan hentes på vores hjemmeside www.bl.dk.

Desværre kom Landsretten til det modsatte resultat af, hvad Landsskatteretten den 1. november 2006 var kommet frem til i 3 lignende sager om lønsumsafgift vedrørende egne afdelinger, se BL Informerer nr. 58 af 20. november 2006.

I Landsskatteretten medvirkede 2 landsdommere, som gav BL medhold.

Da der således fortsat er stor tvivl om retstilstanden, og da BL fra begyndelsen af denne tvist med Skatteministeriet måtte påregne, at den først kunne afsluttes efter forelæggelse for Højesteret, er det på et forretningsudvalgsmøde i BL den 22. ds. besluttet at indbringe landsretsdommen for Rigets øverste domstol.

Medlemmerne skal fortsat ikke foretage sig noget i anledning af dommen, og man må indstille sig på, at sagen først bliver endeligt afgjort om 1-2 år.


Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Preben Mathiesen


Bilag 0307

Søger du bolig? - Klik her