4006 - Kønsopdelte statistikker m.m.

Lov om kønsopdelte statistikker:

Folketinget vedtog for nylig et lovforslag om ændring af ligelø nsloven, der medfører pligt for arbejdsgiveren til hvert år at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik.

Denne forpligtelse gælder alle arbejdsgivere med mindst 35 ansatte, men pligten gælder dog kun for grupper med mindst 10 personer af hvert køn.

Dette krav betyder, at de fleste almene boligorganisationer sandsynligvis vil være undtaget fra at skulle deltage i statistikken.

Lønstatistikken skal opgøres efter den 6-cifrede DISCO-kode. Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Danmarks Statistik, kan i henhold til ligelønsloven § 5a, stk. 3, uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik fra Danmarks Statistik.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007, hvilket indebærer, at den første kønsopdelte lønstatistik skal udarbejdes seneste ultimo 2007. I det omfang, der imidlertid i henhold til lovens § 5a, stk. 4, måtte være indgået aftale med de ansatte på virksomheden om i stedet at udarbejde en redegørelse for aflø nningsforholdene på virksomheden, følger det af ikrafttræ delsesbestemmelsen, at denne første gang udarbejdes i 2009.

Digital indberetning af sygedagpenge:

Virksomheder og selvstændige får nu mulighed for at indberette syge- og barselsdagpenge digitalt til kommunerne. Efter at have kørt en række pilotforsøg kan alle landets kommuner i dag modtage digitale blanketter som led i det web-baserede system.

Formålet med den digitale indberetning er, udover at spare tid i bå de virksomheder og kommuner, at reducere antallet af fejl ved blanketterne, idet den elektroniske blanket validerer de data, som indtastes.

Endvidere betyder den digitale indberetning, at arbejdsgiveren ikke skal indhente den sygemeldte medarbejders underskrift, hvilket i praksis ofte er med til at forsinke processen og volde unødig besvær for arbejdsgiverens administration. Fremover vil medarbejderen modtage et underretningsbrev, hvoraf det vil fremgå, hvilke data arbejdsgiveren har indberettet. Lønmodtageren skal herefter alene reagere, hvis der er fejl i de oplyste data.

Den eneste betingelse for at kunne anvende det nye digitale system er, at arbejdsgiveren er i besiddelse af en digital signatur. Selve indberetningen sker via hjemmesiden www.virk.dk , hvor virksomhederne tillige kan bestille den digitale signatur. Virksomheder, der fortsat ønsker at benytte papirblanketterne, kan fortsætte med denne fremgangsmåde, og er i så fald fortsat forpligtigede til at indhente medarbejderens underskrift på blanketterne.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her