3806 - Rammeaftaler om alment nybyggeri opgivet

Forsøgsordningen om såkaldt udbud af rammeaftaler i alment nybyggeri bliver ikke til noget i denne omgang, fordi den ene byggevirksomhed, der havde budt på forsøget, nu har trukket sit bud tilbage.

Baggrund

I december 2004 vedtog Folketinget "Forsøg med udbud af rammeaftaler i alment nybyggeri", hvorefter socialministeren på vegne af almene boligorganisationer kunne indgå rammeaftaler med et antal leverandører af boligbyggeri.

Formålet med forsøgsordningen var at sikre flere boliger til en rimelig husleje for lejerne. Forsøget skulle afdække, om det var muligt at reducere den samlede anskaffelsessum for almene familie- og ældreboliger med mindst 10 pct., uden at det gik ud over kvaliteten.

I april måned 2005 indbød Socialministeriet de almene boligorganisationer til at deltage i

forsøget med udbud af rammeaftaler i alment nybyggeri, og mere end 450 boligorganisationer tilmeldte sig forsøget ved en interessetilkendegivelse.

I begyndelsen af juli 2005 bad ministeriet de 10 byggevirksomheder/konsortier, der havde bedt om at blive prækvalificeret i sagen, om at afgive tilbud. Imidlertid blev der kun afgivet ét tilbud i sagen, og det omfattede alle 4 bygningskategorier i rammeudbudet, nemlig familie- og ældreboliger opført som henholdsvis etagebyggeri og tæt/lav byggeri.

Tilbudet blev forelagt et rådgivende bedømmelsesudvalg bestå ende af en række brancherepræsentanter, og udvalget konkluderede, at der kunne indgås kontrakt under visse nærmere forudsætninger.

Tilbud blev trukket tilbage

Siden efteråret 2005 har Socialministeriet gennemført en afklaring af de muligheder og problemer, som sagen indeholder, og i dette forløb valgte tilbudsgiver først at trække den del af tilbudet, der vedrører tæt-lav byggeri tilbage. Nu har tilbudsgiver imidlertid også valgt at trække resten af tilbudet tilbage.

Det er yderst beklageligt, at det ikke har været muligt at få byggeerhvervet til at deltage i forsøget og udbyde billigere byggeri ud fra et standardkoncept på trods af, at der har været så bred interesse for rammeudbud fra den almene sektor.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her