3606 - Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2007

I Mønsteroverenskomsten 2005-2007 er det aftalt, at der i overenskomstperioden foretages en sammenlignelig opgørelse af lønudviklingen mellem det private arbejdsmarked og ejendomsfunktionærområdet med henblik på at foretage en eventuel lønefterslæbsregulering, jf. protokollatet i bilag 1.

Opgørelsen foretages med udgangspunkt i den procentvise lønudvikling for grupperne "Håndværkspræget arbejde" og "Andet arbejde", jf. Dansk Arbejdsgiverforenings strukturstatistik for henholdsvis 2004 og 2005.

I perioden fra 2004 - 2005 er den gennemsnitlige procentvise lønstigning for "Håndværkspræget arbejde" og " Andet arbejde" oplyst og beregnet til 2,32%. Til sammenligning er den gennemsnitlige procentvise lønudvikling for ejendomsfunktionærer uden uddannelse og for varmemestre beregnet til 2,25%.

Det beregnede lønefterslæb for varmemestre og gårdmænd andrager således 0,07%.

I samme periode er den procentvise lønstigning i henhold til strukturstatistikken for håndværkspræget arbejde 2,73%. Til sammenligning er den procentvise lønudvikling for faguddannede ejendomsserviceteknikere beregnet til 2,25%.

Det beregnede lønefterslæb for ejendomsmedhjælpere (uden svendebrev) og faguddannede ejendomsserviceteknikere andrager således 0,48%.

Den reelle lønregulering sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2006, dog kun med 80% af de beregnede efterslæb, der andrager henholdsvis 0,06% (ejendomsfunktionærer og varmemestre) og 0,38% (ejendomsmedhjælpere og ejendomsserviceteknikere)

Boligorganisationer, der har ansat ejendomsfunktionærelever, bedes bemærke, at også elevlønningerne indgår i midtvejsreguleringen.

For ejendomsfunktionærer, der er til- eller fratrådt efter den 1. marts 2006 skal efterslæbsbeløbet beregnes og udbetales forholdsmæssigt. Løsarbejdere, der har været ansat i perioden fra 1. marts til og med 31. august 2006, har ret til efterbetaling.

Vedlagt dette BL-informerer følger den ny løntabel, og tallene i løntabellen er inkl. de nye reguleringer.

Af hensyn til boligorganisationernes efterslæbsberegning er i nedenstående tabel gengivet det beløb i kr. pr. måned , som skal efterreguleres fra d. 1. marts 2006.

Efterslæb 1.3 - 1.9.06
Ejendomsfunktion. u. udd.
Uden anciennitet
12 kr.
Med 4 års anciennitet
12 kr.
Varmemestre
Uden anciennitet
12 kr.
Med 4 års anciennitet
12 kr.
Ejendomsmedhjælper
Uden anciennitet
84 kr.
Med 4 års anciennitet
86 kr.
Ejendomsservicetekniker
Uden anciennitet
89 kr.
Med 4 års anciennitet
91 kr.


Ligeledes reguleres maksimumhuslejen for 2007, jf. den vedlagte lø ntabel. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2006, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2007.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

bl3606

Søger du bolig? - Klik her