3306 - Tegningsregler i almene andelsselskaber

Der har i forbindelse med etablering af almene andelsselskaber været rejst spørgsmål om, hvem der kan forpligte/tegne de boligorganisationer med tilhørende afdelinger, der er andelshavere i andelsselskabet, der som bekendt er et rent administrationsselskab, jf. almenboliglovens § 9.

Af bekendtgørelse nr. 844 af 20/9 1996 om normalvedtægter for et alment andelsselskab fremgår det af § 11, stk. 4, at "Selskabet og dets medlemmer forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren/direktionen, hvis en sådan er ansat."

Andelsselskabets medlemmer er i denne sammenhæng de boligorganisationer, der er andelshavere i selskabet, og boligorganisationernes afdelinger.

Andelsselskabet er således i henhold til vedtægterne bemyndiget til at forpligte boligorganisationen og boligorganisationernes afdelinger, uden at der foreligger en særskilt (forretningsfører)fuldmagt fra boligorganisationens bestyrelse til andelsselskabet.

Etableringen af andelsselskabet fratager imidlertid ikke det enkelte medlem den kompetence eller de tegningsregler, medlemmet har i henhold til boligorganisationens egne vedtægter, og boligorganisationerne vil så ;ledes kunne forpligtes i henhold til såvel egne som andelsselskabets tegningsregler.

Et andet spørgsmål, der rejser sig i relation til tegningsreglerne, er, hvorledes de personer, der i henhold til vedtæ gterne er tegningsberettigede, legitimerer sig i forhold til tredjemand, eksempelvis tinglysningskontoret.

For så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne vil det normalt fremgå af referatet fra det ordinære repræ sentantskabsmøde eller generalforsamling, hvem der er valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Hvis bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand af sin midte, vil det fremgå af referatet fra bestyrelsesmødet, hvem der er valgt til formand og næstformand.

Med hensyn til direktionen vil oplysning herom kunne medtages i referatet fra det ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling, eller evt. dokumenteres i form af en såkaldt direktørfuldmagt, hvor bestyrelsen bemyndiger en eller flere navngivne personer til som direktion at underskrive alle de dokumenter o.l. som kræver direktionens medunderskrift.

Et eksempel på en sådan fuldmagt vedlægges til yderligere orientering og evt. brug.

Med venlig hilsen

Preben Mathiesen / Claus Pedersen

bl3306 bilag

Søger du bolig? - Klik her