3006 - Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i § 13, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 627 af 23. juni 2005. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 58,57 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 35,14 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder.

Bestyrelsen kan dog beslutte, at bestyrelseshonoraret for lejemålsenheder i drift reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor med indekset for februar måned 2004 = 136,0 som basis. Reguleringen kan foretages en gang årligt med indekset for februar måned.

Danmarks Statistik har opgjort lønindekset for den private sektor for februar 2006 til 144,2.

Ovennævnte 58,57 og 35,14 kr. bliver ved regulering i overensstemmelse hermed til henholdsvis 62,10 og 37,26 kr . Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni 2006.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her