2906 - Diverse nye lovforslag m.m.

Ændring i arbejdsmiljøloven

Folketinget har vedtaget en ændring i arbejdsmiljøloven, som begrænser arbejdsgivers ansvar for visse arbejdsmiljøovertræ delser, herunder i tilfælde, hvor den ansatte i forbindelse med udførelsen af arbejdet overtræder lovgivningens krav om anvendelse af personlige værnemidler, udsugningsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsmetoder og certifikater til kran og gaffeltruck.

Det vil sige, at forudsætningen for begrænsningen af ansvaret er, at arbejdsgiveren har gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at medarbejderen efterfølgende overtræder de arbejdsmiljøregler, som blev nævnt i forrige afsnit. Loven indeholder tillige en skærpelse af straffene for ansattes forsæ tlige eller groft uagtsomme overtrædelser i bl.a. de i første afsnit omtalte situationer.

Overnævnte lovændring forhindrer ikke den ansatte i at søge generel erstatning.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov om lønmodtagers ret til fravær fra
arbejde af særlige familiemæssige årsager

Loven betyder en udvidelse af lønmodtagerens ret til fravær i pludselig opståede situationer (force majeure) relateret til den ansattes familiemedlemmer. Vi taler om umiddelbar fravær, der ikke vedrø rer graviditet, barsel og adoption.

Det vil sige, at eksempler kan være sygdom eller ulykke, som gør det påtrængende nødvendigt for vedkommende umiddelbart at være til stede.

Loven indeholder stadig de eksisterende bestemmelser fra loven om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående døende eller handicappede eller alvorligt syge.

Loven er trådt i kraft.


Ny barsellov

Den nye barselorlov sammenskriver reglerne om barselsdagpenge og reglerne om ret til fravær i forbindelse med barsel. Der er tale om en teknisk sammenskrivning af reglerne fra henholdsvis ligebehandlingsloven og sygedagpengeloven, uden at der ændres på den nuværende retspraksis.


Distancearbejde

De boligorganisationer, som påtænker at oprette hjemmearbejdspladser, kan hente inspiration i en ny vejledning om " Distancearbejde i staten". Her gennemgår Personalestyrelsen diverse faldgruber og kommer med forslag til arbejdsgiverne om, hvordan distancearbejde kan volde færrest problemer.

Vejledningen kan hentes på personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk . under "Publikationer".

Feriekortafregning for ejendomsfunktionærer ansat i flere afdelinger

Hvis en ejendomsfunktionær er ansat i flere afdelinger og holder op, kan der til Feriekonto blive indberettet feriedage på flere CVR-nr. Der sker imidlertid det, at Feriekonto ganger dagene op.

Det vil sige, at hvis en ejendomsfunktionær har optjent 2,5 dag, og der bliver indberettet på 3 CVR-nr., vil feriekonto notere det som 7,5 feriedag, hvilket som bekendt er forkert.

Boligorganisationen skal i denne situation kontakte Feriekonto (pr. mail eller telefon) og gøre opmærksom på, at indberetningen alene dækker 1 fuldtidsindstilling, uanset hvor mange CVR-nr., der bliver indberettet på.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her