2606 - BL's arbejdsgiverrolle: Konsekvenser m.m. af vedtægtsændringerne på repræsentantskabsmødet 7. juni 2006

I BL's vedtægter efter repræsentantskabsmødet juni 2006 har BL fået en ny og udvidet rolle som arbejdsgiverorganisation bl.a. på forhandlingsområdet. Det betyder ændringer vedrørende indgåelse af overenskomster, men også, at der er behov for en række initiativer fremover, hvilket der vil blive redegjort nærmere for i det følgende.

Der vil dog ikke ske ændringer (grundet de nye vedtægtsbestemmelser), når det drejer sig om afskedigelser, overenskomstfortolkninger m.m. Det vil fortsat være de hidtidige regler og procedurer, der er omfattet af den kooperative hovedaftale, som gælder.

Overenskomster

Mønsteroverenskomsten for ejendomsfunktionærer
Mønsteroverenskomsten for ejendomsfunktionærerne har hidtil været en såkaldt tiltrædelsesoverindkomst. Det vil sige, at BL's overenskomstudvalg forhandlede overenskomsten, men i praksis skulle den enkelte boligorganisation efterfølgende tiltræde overenskomsten.

Med BL's nye arbejdsgiverrolle vil mønsteroverenskomsten fremover være en "almindelig" forhandlet overenskomst mellem BL og ESL frem for en tiltrædelsesoverenskomst. Det betyder, at det forhandlingsresultat, som parterne bliver enige om, godkendes af BL's bestyrelse, og overenskomsten træder dermed i kraft. Boligorganisationerne skal hermed ikke efterfølgende lokalt tiltræde/godkende den indgåede overenskomst.

Andre overenskomster
I modsætning til mønsteroverenskomsten har de enkelte boligorganisationer selv forhandlet overenskomster for bl.a. administrativt personale, gartnere og inspektører, men denne rolle overgår fremover til BL. Disse overenskomster vil i lighed med overenskomsten for ejendomsfunktionærerne fremover alene skulle godkendes af BL's bestyrelse for at træde i kraft.

Initiativer vedrørende overenskomster for personalegrupperne i den almene sektor

Som følge af vedtægtsændringerne med BL som arbejdsgiverorganisation følger der også forpligtelser for at varetage dette hverv til medlemmernes tilfredshed. BL's overenskomstudvalg vil derfor allerede fra i år og fremover påbegynde nogle initiativer i forhold til de kommende opgaver som arbejdsgiverorganisation.

Spørgeskemaundersøgelse
Netop opgaven med i fremtiden at aftale landsdækkende overenskomster, hvor der før er aftalt lokale overenskomster indgået af den enkelte boligorganisation eller på kredsbasis, vil betyde en del forarbejde og research. Af indlysende årsager er der sikkert divergenser på en del områder i de lokalt indgåede overenskomster, og for at afdække disse, vil BL's overenskomstudvalg i samarbejde med et eksternt konsulentfirma iværksætte en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen skal kortlægge de lokale overenskomster, der er aftalt for administrativt personale, inspektører og andre grupper for at få et overblik over, hvilke forskellige elementer, som indgår i overenskomsterne. Spørgeskemaerne vil bl.a. indeholde spørgsmål om antal medarbejdere, hvilke fagforeninger boligorganisationerne har indgået overenskomster med, hvilke lønsystemer, der benyttes m.m.

På baggrund af rapporten vil BL's overenskomstudvalg bl.a. beslutte sig for, hvilke grupper af medarbejdere, der skal dækkes af overenskomster fremover.

Udsendelse af spørgeskemaerne med følgebrev til samtlige boligorganisationer sker ultimo juni med svarfrist medio august. Der vil blive etableret en rykkerprocedure, således at en rapport på baggrund af de indkomne svar kan foreligge for overenskomstudvalget medio september 2006. Det vil være muligt (udover papirudgaven) at besvare spørgsmålene til undersøgelsen på konsulentfirmaets hjemmeside ved hjælp af en adgangskode.

Rammeoverenskomster
Et af formålene med landsoverenskomsterne bliver med tiden at få skabt mere ensartede overenskomstvilkår for de respektive personalegrupper i den almene sektor, hvorfor ovennævnte spørgeskemaundersøgelse bliver det første skridt i den retning.

Som forhandler af fremtidige landsdækkende overenskomster vil BL tilstræbe at forhandle rammeoverenskomster. Det vil overordnet sige, at BL og den forhandlingsberettigede organisation bliver enige om nogle hovedelementer, hvorefter man lokalt kan aftale og tilrettelægge andre dele af overenskomsten, herunder lokale løntillæg. Men hvor balancen i rammeoverenskomsterne skal ligge mellem det centrale niveau (BL) og de lokale aftaler (boligorganisationerne) vil være en af de centrale problemstillinger.

Lønstatistik
BL har de sidste tre år i samarbejde med mange boligorganisationer fået etableret en lønstatistik for ejendomsfunktionærerne. Udover at BL's medlemmer har draget nytte af statistikken har denne endvidere dannet grundlag for en egentlig forhandlingsstatistik til brug ved overenskomstforhandlingerne. Det vil sige, at parterne under forhandlingerne kan regne "prisen"/omkostningerne ud på de forskellige overenskomstkrav.

BL's overenskomstudvalg har derfor behov for at udarbejde tilsvarende lønstatistikker for andre grupper, herunder i første omgang for de to store grupper bestående af det administrative personale og inspektørerne. Disse statistikker vil ligesom ejendomsfunktionæ rernes indgå som forhandlingsstatistik ved kommende overenskomstforhandlinger.

Allerede i slutningen af juni måned 2006 vil BL udsende et orienterende brev med vejledninger og disketter til samtlige boligorganisationer, da udgangspunktet for al fremtidig lønstatistik vil være baseret på september måned og ikke som tidligere november måned.

Der vil ligeledes til forskel fra tidligere blive etableret en rykkerprocedure, da vedtagelsen af BL´s nye rolle som arbejdsgiverorganisation nø dvendiggør, at alle boligorganisationer leverer lønoplysninger til statistikken.

Dialogmøder med boligorganisationerne

Mønsteroverenskomsten skal fornys i 2007, og BL's overenskomstudvalg vil i lighed med sidste gang holde dialogmøder med forretningsfører m.m. omkring overenskomstkravene. Møderne vil blive koordineret med kredskonsulenterne i BL og materiale vil blive udsendt inden møderne.

Medlemmernes krav til den kommende overenskomst for ejendomsfunktionærer vil indgå i over-enskomstudvalgets forhandlinger med ESL. En samlet oversigt over kravene, når alle kredse er blevet hørt, vil blive udsendt ultimo 2006.

BL's overenskomstudvalg vil internt drøfte mulighederne vedrø ;rende rammeoverenskomster i løbet af det næste år og vil efterfølgende på ; møder i efteråret 2007 tage en række dialogmøder (med oplæg fra overenskomstudvalget) med forretningsfører m.m. omkring indhold og krav til forhandlingerne med bl.a. HK og Funktionær- og Inspektørforeningen, som første gang finder sted i 2008.

Generelle tiltag
BL's overenskomstudvalg og BL's sekretariat overvejer at udarbejde en publikation, som skal indeholde væsentlige informationer/oplysninger om arbejdsmarkedet, herunder personalejura, voldgiftsafgørelser, generelle lønforhold m.m., som i en letforståelig og komprimeret form målrettes den almene sektor. Publikationen, som også lægges på BL's hjemmeside, forventes at udkomme 2-3 gange om året.

Det skal bemærkes, at dette initiativ på ingen måde erstatter den løbende information i "BL informerer".

Der vil ligeledes omkring ejendomsfunktionærernes faglige uddannelse som ejendomsserviceteknikere blive taget nogle initiativer, da der fortsat er problemer med rekruttering og mangel på praktikpladser. Dette gælder tillige også for elever til HK-uddannelsen.

Det er hermed hensigten med BL's nye arbejdsgiverrolle, at den skal implementeres og udføres i et tæt samarbejde og dialog med boligorganisationerne i den almene sektor, og det håber vi vil lykkes.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her