2406 - Kooperationens barselfond (Koop-Barsel)

Der har igennem de sidste mange år været oprettet barselfonde, der primært er aftalt gennem fornyelse af overenskomster på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Efter overenskomstforhandlingerne i 2004 og 2005 er der nu meget færre på arbejdsmarkedet, der ikke er dækket af en barselfond. Om ganske kort tid vil stort set alle ansatte være dækket, da Folketinget har lavet en følgelovgivning, hvor det herefter bliver obligatorisk at være med i denne lovpligtige ordning for de, som ikke er omfattet af andre ordninger.

Idéen med en barselfond er som bekendt at mindske lønudgifterne for arbejdsgiveren, når medarbejdere går på barsel gennem en refusionsordning (udover refusionen fra det offentlige), mod at den enkelte arbejdsgiver betaler et årligt bidrag til fonden.

Kooperationens barselfond omfatter alle arbejdsgivere, der er dækket af hovedaftalens (hovedaftalen mellem LO og Kooperationen) område, hvilket også indbefatter BL. BL's repræsentantskab vedtog i december 2005, at BL deltager i Kooperationens barselfond.

For BL's medlemmer begynder ordningen den 1. oktober 2006.

Ordningen vil omfatte alle ansatte i boligorganisationerne, uanset hvilke overenskomster eller andre vilkår, som de er ansat under. Hermed fritages boligorganisationerne for at blive omfattet af den føromtalte lovpligtige ordning, som staten etablerer, og som er betydeligt dyrere end Koop-Barsel.

Det er målsætningen, at Koop-Barsel skal være billigere og have en bedre dækning end andre barseludligningsfonde.

Her er nogle af barselaftalens vigtigste punkter: 

  • Det årlige bidrag pr. fuldtidsansat medarbejder er fastsat til 786,- kr. i 2006 - antallet af medarbejdere opgøres ud fra virksomhedernes årlige ATP-bidrag
  • Ingen karensordning
  • Refusionsbeløbet udgør indtil 1. januar 2007 maksimalt 141,40 kr. pr. time (incl. refusion fra det offentlige)
  • Der ydes refusion for følgende perioder:

Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel (alene moderen)

Barselorlov - 14 uger efter fødslen (alene moderen)

Fædreorlov - 2 uger fødslen (alene faderen)

Forældreorlov - 15.-20. uge efter fødslen (enten moderen eller faderen)

Kooperationen udsender inden for kort tid relevant materiale til samtlige boligorganisationer. Materialet indeholder alle de nødvendige praktiske oplysninger, som arbejdsgiveren har brug for.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her