6406 - Ny lovgivning - ændringer i lov om almene boliger mv

Efter indgåelsen af boligforliget mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og De Radikale vedtog Folketinget ved 3. behandling den 15. december det fremsatte lovforslag L 81 om den almene sektors midler, sammenlægning (fusion) af boligorganisationer og indberetning af data til en boligportal. Den vedtagne lov vedlægges.

Loven træder i kraft allerede den 1. januar 2007, dog først den 1. januar 2008 for så vidt angår merindbetalingerne til Landsbyggefonden fra de udamortiserede lån.

Lovændringerne består hovedsageligt af følgende tiltag:

1. Fra og med 1. januar 2007 er det ikke længere nødvendigt at forelægge forslag om en boligorganisations opløsning - typisk ved sammenlægning/fusion med en anden almen boligorganisation - til godkendelse i alle boligafdelingerne, således som reglerne i standardvedtægterne kræver det i dag. Beslutning om en sådan opløsning kan fremover træffes alene af boligorganisationens øverste myndighed, dog kun med kvalificeret flertal, samt med den pågældende kommunalbestyrelses godkendelse.

2. Landsbyggefondens ramme til renovering m.v. forhøjes i årene 2007 og 2008 fra 1.500 mio. kr. til 2.400 mio. kr. årligt, og denne ramme forlænges i årene 2009-1012 ligeledes med 2.400 mio. kr. pr. år. Hertil kommer, at der i perioden 2007-2010 afsættes en årlig ramme på 400 mio. kr. til en social og forebyggende indsats i problemramte boligområder, hvoraf indtil 200 mio. kr. kan anvendes til målrettede lejenedsættelser.

Som bekendt skal Landsbyggefonden dog også stadig indbetale refusion/bidrag til staten, nemlig med 25% af ydelsesstøtten til alle nye almene boliger med tilsagn i perioden 2007-2010.

3. Fra den 1. januar 2008 skal der ske yderligere indbetalinger til Landsbyggefonden fra de lokale dispositionsfonde, idet indbetalingerne fra de udamortiserede (udløbne) lån forhøjes for byggerier med tilsagn før 1999, således at 2/3 skal indbetales til Landsbyggefonden , mens 1/3 skal indbetales til dispositionsfonden.

4. Mulighederne for anvendelsen af midlerne i dispositionsfondene bliver ændret, således at der fra dispositionsfonden kan gives ydelsesstøtte til realkreditlån, der optages til finansiering af en afdelings udgifter til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Samtidig får kommunerne hjemmel til at garantere for sådanne lån.

5. Fremover vil det være boligorganisationen, der af sine dispositionsfondsmidler skal dække en afdelings udgifter til tab som følge af ledige/tomme boliger. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog godkende, at disse udgifter helt eller delvist alligevel ikke skal dækkes af dispositionsfonden.

6. Endelig indeholder loven regler om obligatorisk indberetning af data til en landsdækkende almen boligportal.

Landsbyggefonden vil snarest informere yderligere om punkt 2-4 og 6, og vi vil naturligvis også orientere nærmere, hvis der opstår behov herfor.

Med venlig hilsen
god jul og godt nytår


Gert Nielsen / Preben Mathiesen


bl6406

Søger du bolig? - Klik her