6206 - Medlemskontingent 2007

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes §5, idet kontingenttaksten fastsættes af repræsentantskabet jævnfør §5, stk. 4.

Kontingentet udgør for 2007 kr. 90,65 pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2007. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretnings-fører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2007 udgør kr. 7.122,00.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2.kvartal 2006 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 3,3% i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har på sit møde den 8. november 2006 i forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 godkendt de nævnte satser.

Sammen med dette BL-informerer udsendes spørgeskemaet "MEDLEMSSTATISTIK 2007" om boliger i drift pr. 1. januar 2007 til BL's medlemsstatistik (BL-informerer nr. 61/2006) Man bedes være opmærksom på, at besvarelsen af dette spørgeskema som hidtil danner grundlag for kontingentopkrævningens størrelse.

Omkring den 1. marts 2007 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet. Bestyrelsen har besluttet, at indbetalingsfrist følger de hidtidige principper, hvorefter kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2007.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Jens Thorbøll Larsen

Søger du bolig? - Klik her