6106 - Statistik 2007

Vi fremsender hermed spørgeskema til medlemsstatistik og håber, at medlemmerne som sædvanlig vil tage vel imod skemaet og behandle det hurtigt og omhyggeligt, så vi snarest kan begynde bearbejdningen af det.

Medlemsstatistik pr. 1. januar 2007
Som det fremgår, er skemaet ændret i forhold til tidligere, fordi det er et ønske, at kunne opdele medlemmernes boliger i henholdsvis familie- ældre- og ungdomsboliger. På baggrund af et udtræk af Landsbyggefondens stamdataregister primo 2006 er medlemmernes boliger fordelt på de 3 boligtyper. Det viste sig, at antal lejligheder og enkeltværelser, der fremgik af medlemsstatistikken pr. 1. januar 2006 ikke var identisk med det antal lejligheder og enkeltværelser, som fremgik af udtrækket fra Landsbyggefonden. Derfor er der i kolonnerne til højre for de fortrykte oplysninger mulighed for, at medlemmerne her kan anføre de korrekte tal. Også med hensyn til antal fuldførte - og det igangværende byggeri - skal vi anmode medlemmerne om at rette eller tilføje manglende oplysninger i kolonnen til højre for de af BL angivne tal. Vi har fortsat givet en mulighed for direkte at kunne angive anden af- og tilgang af boliger, der ikke skyldes nybyggeri. Her tænkes f.eks. på køb, nedlæggelse eller ombygning af boliger, der medfører ændringer i bestanden. For medlemmer, der har afdelinger tilknyttet flere kredse, er der som tidligere udskrevet et spørgeskema for hver kommune, hvor medlemmets afdelinger er beliggende. BL har noteret sig de afdelinger, som har ønsket et andet kredstilhørsforhold end moderselskabet, og vi går ud fra, at det fortsat er tilfældet.

For øvrige medlemmer skal alle medlemmets boliger m.m. i drift pr. 1. januar 2007 angives på et spørgeskema, uanset om afdelingerne er beliggende i flere kredse.

Oplysningerne om boliger i drift, som anføres på vedlagte skema: "Medlemsstatistik 2007", er dels grundlag for beregningen af medlemmernes kontingentindbetaling til landsforeningen, jf. BL Informerer nr. 62 af 19. december 2006, dels udgangspunkt for tildeling af kredsdelegerede. Vi skal gøre opmærksom på, at de afgivne oplysninger kun er til brug i BL og eventuelle ændringer i stamdata skal meddeles Landsbyggefonden.

Ifølge hidtidig praksis skal medlemmerne returnere skemaet inden 20. januar 2007, men vi vil værdsætte det, hvis I udfylder og returnerer det inden.

Med venlig hilsen
p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her