5906 - Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts - ændring af "vinterbekendtgørelsen"

Med virkning fra 1. januar 2007 ændres den såkaldte vinterbekendtgørelse ved BEK nr. 995 af 6/10-2006, der vedlægges som bilag tillige med vejledningen. Bekendtgørelsen gælder for alle arbejder der udbydes efter 1. januar 2007.

Bekendtgørelsen omfatter samtlige private og offentlige byggearbejder, der falder inden for definitionerne:

1. Ny-, om- eller tilbygning på 500 m² bruttoareal eller mere herunder bebyggelser, der omfatter en flerhed af bygninger på et samlet 500 m² bruttoareal eller mere.

2. Alle indendørsarbejder, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og er vandtæt.

3. Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-,blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder.

Ifølge bekendtgørelsen har entreprenøren pligt til at holde byggeriet i gang i perioden fra den 1. november til den 31. marts, og bygherren har pligt til at give entreprenøren et grundlag for hans indsats.

De væsentligste ændringer i forhold til den hidtil gældende vinterbekendtgørelse er:

1. Perioden, som vinterbekendtgørelsen fastsætter regler om, forkortes med to måneder.

2. Omfanget af de vinterforanstaltninger, bygherren skal anføre i udbudsmaterialet til brug for entreprenørens prissætning, er reduceret.

3. Som forsøgsordning åbnes der op for, at bygherren ved den enkelte stor- og fagentre-prise fra og med 3 mio. kr. ekskl. moms og hovedentrepriser fra og med 20 mio. kr. kan udbyde alt arbejde inkl. vinterforanstaltninger til entreprenøren. Denne forsøgsordning løber fra 1. januar 2007 til og med 31. marts 2010.

Der henvises til vedlagte vejledning, idet opmærksomheden særligt bør rettes mod afsnittet om bygherrens ansvar. I effektueringen af byggesagerne vil den almene bygherre normalt overlade til rådgiver eller totalentreprenør at sikre, at vinterbekendtgørelsen efterleves, men det er byg-herrens ansvar.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Per Yderholm
 

Bilag:

bl5906-bekendtgørelse

bl5906-vejledning

Søger du bolig? - Klik her