5806 - Moms- og lønsumsafgift - de første kendelser fra Landsskatteretten

Landsskatteretten har ved 4 principielle kendelser den 1. november 2006 i udvalgte prøvesager om tilbagebetaling af lønsumsafgift og moms, givet BL og de pågældende medlemmer medhold i synspunktet om, at en boligorganisation med tilhørende afdelinger er en juridisk enhed, én juridisk person. Landsskatteretten har derved tilsluttet sig det såkaldte enhedssynspunkt, der går imod det af Skatteministeriet forfægtede flerhedssynspunkt, hvorefter en boligorganisation og dennes afdelinger skulle udgøre flere juridiske enheder. De 2 af kendelserne kan ses på BLs hjemmeside, hvortil henvises, men alle 4 kendelser er afgjort på samme måde og med samme begrundelser.

Dette desværre kun foreløbige resultat er meget glædeligt for BL og medlemmerne. Hvis resultatet holder ved domstolene, og det er der efter vores opfattelse ganske gode muligheder for, betyder det bl.a.

- at boligorganisationer med egen administration af egne afdelinger ikke skal betale lønsumsafgift for sit administrative personale,  - at der fx heller ikke skal betales moms af byggesagshonorarer for egne afdelinger, og ikke mindst, - at ejendomsfunktionærernes formelle ansættelser i afdelingerne kan føres tilbage til boligorganisationen som sådan, medens afdelingernes CVR-numre kan afmeldes mv., idet der herefter slet ikke kan blive tale om moms på ejendomsfunktionærernes lønninger.

Skatteministeriet har i skrivende stund endnu ikke taget stilling til, hvorvidt kendelserne skal indbringes for domstolene (landsretterne). Ministeriet har 3 måneder hertil, men inden da kommer en lignende prøvesag om lønsumsafgift for Østre Landsret, hvor der er domsforhandling allerede den 30. november 2006. Denne sag er for lang tid siden indbragt direkte for Landsretten af BL, da Landskatteretten efter et halvt års behandlingstid endnu ikke havde taget stilling til sagen. Landsforeningen gjorde dette for hurtigst muligt at nå frem til en endelig afgørelse af det foreliggende principielle juridiske spørgsmål om, hvorvidt en boligorganisation med egne afdelinger/ejendomme er en eller flere juridiske personer. Af samme grund fastholder vi sagsanlægget ved Østre Landsret, så det er helt op til Skatteministeriet at afgøre, om Ministeriet vil stoppe sagerne nu ved at tage Landsskatterettens afgørelser til efterretning, eller om Ministeriet ønsker en egentlig landsretsdom. Vi håber naturligvis meget, at Ministeriet accepterer kendelserne, således at alle disse verserende sager mv. snarest vil kunne afsluttes til medlemmernes fordel.

I de konkrete sager, der er afgjort af Landsskatteretten, kan medlemmerne allerede nu kræve de omtvistede beløb mv. tilbagebetalt, også selvom Skatteministeriet beslutter at indbringe disse sager for domstolene, idet et sådant sagsanlæg ikke har opsættende virkning.

Hvis den kommende Østre Landsretssag gennemføres, kan der gå op til 3 måneder, før dommen afsiges. Det vil sige helt frem til ca. den 1. marts 2007, hvorefter den tabende part vil skulle tage stilling til en evt. indbringelse for Højesteret.

Medlemmerne skal således endnu ikke tage nye eller andre initiativer i forhold til de udmeldinger, vi fremkom med i løbet af 2005 efter Told og Skats cirkulære TSS-2005-08 fra februar måned i 2005.

Når der foreligger afgørende nyt i sagen, vil vi selvsagt informere på ny.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her