5706 - Bekendtgørelse om ændring af udbudsdirektivet - indførelse af "standstill-ordning" ved udbud

Med virkning fra 1. oktober 2006 ændredes EU udbudsdirektivet af 19. september 2004 ved "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter" nr. 588 af 12. juni 2006. Der er endvidere udarbejdet vejledning fra konkurrencestyrelsen "Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode" september 2006. Begge vedlægges som bilag.

Reglerne finder alene anvendelse i forhold til EU-udbud og ikke udbud efter Tilbudsloven. Som offentligretlige organer efter EU-retten er almene boligorganisationer omfattet.

Der indføres en pligt til at underrette ansøgere og tilbudsgivere om hvilke afgørelser, der er truffet med hensyn til indgåelse af en rammeaftale, tildeling af en kontrakt eller optagelse i et dynamisk indkøbssystem. Underretningen skal ske samtidig og indeholde en summarisk begrundelse for den trufne beslutning.

Samtidig indføres en "standstill-periode" på 10 dage (ved hasteprocedurer dog 7 dage). Dette betyder, at en kontrakt først må underskrives 10 dage efter afsendelse af underretningen. Det giver mulighed for, at de bydende kan gøre indsigelse mod afgørelsen. Denne "standstill-peri-ode" forekommer alene i kontraktfasen altså den sidste fase af udbuddet.

"Standstill-perioden" gælder ved:

· offentligt udbud
· begrænset udbud
· konkurrencepræget dialog
· udbud efter forhandling med forudgående bekendtgørelse
· oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
· indgåelse af en rammeaftale.

Der er til gengæld visse undtagelser, hvor perioden ikke er gældende. Den mest relevante undtagelse for boligorganisationerne skønnes at være ved genåbning af konkurrence i en rammeaftale.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte vejledning.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Per Yderholm

Søger du bolig? - Klik her