5106 - Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

Efter de nye regler om råderet, som blev indført med virkning fra 7. juli 2005, jf. BL Informerer nr. 39 af 7. juli 2005, vil:

A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 88 stk. 5, højst kunne udgøre 104.142 kr.

Det nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2006.

B. Påkravsgebyret , efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i hele 2007 forhøjet med  2 kr. til 121 kr. + som sædvanlig 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.

C. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. § 102 i lov om leje af almene boliger, forhøjes ligeledes i 2007 med 2 kr. til 121 kr.
 
  
Med venlig hilsen
p.f.v.
  
Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her