1206 - Legepladssikkerhed - uddannelsestilbud

1206 - Legepladssikkerhed - uddannelsestilbud

 

BL har tidligere udsendt bøger om sikkerhed på legepladser, senest i 2001. I den forbindelse udsendtes Gert Olsens bog " Legepladssikkerhed".

Det er BL's opfattelse at boligorganisationerne har rettet opmærksomheden på legepladssikkerheden og foretager legepladsinspektioner ved eksterne konsulenter. I den forbindelse har BL indledt et samarbejde med Teknologisk Institut om uddannelse af Legepladsinspektører samt afholdelse af temadage om forebyggelse af ulykker på legepladsen.

I anlægsfasen er opmærksomheden på sikkerheden skærpet ved bygningsreglementets regler. Der er indført europæiske standarder EN 1176 og EN 1177. Disse standarder skal danne grundlag for en vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med konstruktion af legepladsredskaber. Ved etablering af legepladser skal der byggesagsbehandles og der skal udstedes byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.

Der er imidlertid en række legepladser, der er anlagt før disse standarders indførsel, som bør inspiceres. Derudover er der løbende vedligeholdelse og inspektion.

Der findes ingen lovregler om legepladsinspektion. Boligorganisationen skal selv sætte reglerne herfor. Det er imidlertid vigtigt at præcisere, at det er bygningsejeren, der har ansvaret for at forholdene er i orden.

Derudover stilles der større krav fra forsikringsselskaberne. Det kan være et krav om, at der kun er dækning for ansvar hvis legeredskaberne lever op til gældende standarder eller at legepladser er inspiceret af certificeret inspektør inden en fastsat frist efter policens ikrafttræden. Der er således megen fokus på dette ansvarsområde.

De certificerede inspektører skal have etableret en forsikring, da de ikke er dækket af boligorganisationens normale forsikringsdækning. Bestyrelsen er normalt dækket af sin ansvarsforsikring, men hvis man sidder meldinger om fejlbehæftede redskaber overhørig eller undlader at få gennemgået legepladsen med jævne mellemrum, vil der formentlig kunne rejses krav mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hvis undladelserne er tilstrækkeligt grove, vil der ikke være dæ kning over bestyrelsesansvarsforsikringen.

Det er vigtigt, at den ansvarlige for legepladsen (boligorganisationen) selv løbende er opmærksom på legepladsens sikkerhed, fx hvis der er begået hærværk eller på anden vis er sket skader på legeredskaberne. Men det er også vigtigt, at man overlader inspektionen, vedligeholdelse og renoveringen til fagfolk, som har fået den nødvendige uddannelse.

Med hensyn til kontrollen anbefales:

Rutinemæssig visuel inspektion, der har til formål at identificere åbenlyse risikomomenter, eksempelvis opstået på grund af hærværk og almindelig slitage. Denne inspektion bør foretages ugentligt eller dagligt, hvis der er tale om legepladser, hvor der fx er risiko for sprøjter o.l.

Driftsinspektion, der typisk foretages med 1 til 3 måneders interval. Den skal eksempelvis sikre redskabets fortsatte styrke, stabilitet og funktionsdygtighed.

Hovedinspektion, dvs. en omfattende årlig, grundig og systematisk gennemgang af alle legepladsens elementer.

Rutinemæssig visuel inspektion og driftsinspektion anbefales udfø rt af personer, der har deltaget i 1 dags kursus om sikkerhed. Det er typisk ejendomsfunktionæren, der udfører dette.

Hovedinspektionen bør udføres af en certificeret legepladsinspektør, der har gennemgået en uges intensivt kursus og har bestået en teoretisk eksamen samt fået en inspektionsrapport fra en inspiceret legeplads godkendt.

BL har indledt et samarbejde med Teknologisk Institut om uddannelse af personale til disse opgaver. Teknologisk Institut tilbyder:

  •  
    • Legepladsinspektørkursus af én uges varighed inklusiv første års certificering
    • Temadage over emnet " Forebyggelse af ulykker på legepladsen"

Legepladsinspektørkursus.

Kursus afholdes i Teknologisk Instituts lokaler, Kongsvang Alle 29, 8000 Århus C.

Den 15.-19. maj 2006.

Kursus afholdes i Teknologisk Instituts lokaler, Gregersensvej, 2830 Tåstrup.

Den 12.-16. juni 2006.

Pris 15.000 kr., hvilket inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer, herunder standarder og Gert Olsens bog, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe samt eksamen og udstedelse af certifikat i henhold til Teknologisk Institut, Legepladskontrollens Generelle bestemmelser for certificering, Del 1 og Del 4, Supplerende bestemmelser for legepladsinspektører.

Deltagerne må selv sørge for overnatning, men TI kan anvise hoteller med særlig aftale.

Tilmelding sker til Teknologisk Institut på vedlagte tilmeldingsblanket.

Temadage - Grundkursus i sikkerhed på legepladsen.

Temadage i "Forebyggelse af ulykker på legepladsen" afholdes:

I Teknologisk Instituts lokaler, Kongsvang Alle 29, 8000 Århus C.

Den 24.april 2006

I Teknologisk Instituts lokaler, Gregersensvej, 2830 Tåstrup.

Den 20. marts 2006

Pris 1.950 kr., hvilket inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe samt udstedelse af kursusbevis.

Tilmelding sker til Teknologisk Institut på vedlagte tilmeldingsblanket.

Temadage som rekvireret kursus afholdt hos boligorganisationen.
Ovennævnte temadage - Grundkursus i sikkerhed på legepladsen - kan tilbydes som rekvireret kursus, hvor den enkelte boligorganisation står for lokaler og forplejning til deltagere og undervisere.

Pris 25.000 kr. for op til 40 deltagere. Deltagere ud over 40 personer honoreres med 500 kr. pr. person. Hertil kommer transportudgifter til undervisere.

Anmodning om rekvireret kursus og spørgsmål kan rettes til Per Yderholm tlf. 3376 2058 eller phy@bl.dk

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Per Yderholm

Bilag:
Tilmeldingsblanket til Teknologisk Institut
Produktblad - Uddannelse af legepladspersonale og - ansvarlige
Produktblad - Kontrol af legepladssikkerhed

bl2601-1

bl2601-2

bl2601-3

Søger du bolig? - Klik her