1006 - Nyt bygningsreglement - overgangsordning

Som et led i opfyldelsen af EU's direktiv 2002/91 om bygningers energimæssige ydeevne har Erhvervs- og Byggestyrelsen udstedt Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995.

./. Der vedlægges et trykt eksemplar af tillægget. Det kan også ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk , hvor der også er yderligere information om ændringerne.

Vi har fået forespørgsler siden udsendelsen af BL Informerer 67/2005 og skal derfor supplere med følgende information:

De nye regler er trådt i kraft pr. 1. januar 2006, men der er en overgangsordning. De hidtidige bestemmelser kan anvendes, hvis der er indsendt en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse eller en fyldestgørende anmeldelse for arbejder, der skal anmeldes inden den 31. marts 2006.

Betydeligt skærpede krav!
Målsætningen med de nye regler er at reducere energiforbruget i nye bygninger med 25-30 %. Herudover er der i bygningsreglementerne nu defineret to klasser af lavenergibygninger, som bruger henholdsvis 25 % og 50 % mindre energi end de nye krav.

Gælder også ved ombygninger og andre væsentlige forandringer
For eksisterende bygninger på over 1.000 m2 gælder de nye regler også i forbindelse med større ombygninger. Herved forstås klimaskærm og installationer, der enten berører 25 % af klimaskærmen eller udgør mere end 25 % af seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af grundværdien. Her vil tillige være det krav, at andre energibesparende foranstaltninger gennemføres, hvis de er "omkostningseffektive". I tillægget til Bygningsreglementet er nærmere defineret beregninger af, hvornår en energibesparende foranstaltning er omkostningseffektiv.

I praksis skal boligorganisationer således være forberedte på, at der fx ved en tagrenovering kan stilles krav om andre foranstaltninger for at overholde reglerne, fx samtidig udskiftning af vinduer, centralvarmeanlæg m.v. Normalt vil de rentable foranstaltninger fremgå af ejendommens seneste energimærkning.

Fredede og bevaringsværdige bygninger er undtaget fra de nye bestemmelser.

Rammebeløb uændrede
Der er endnu ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af de nye energikrav. Det er dog utvivlsomt, at der vil være tale om merudgifter på opførelsestidspunktet. Der er ikke foretaget en tilsvarende justering af maksimumsbeløbene for anskaffelsessummen for alment byggeri. BL vil rette henvendelse til Socialministeriet med henblik på en justering af maksimumsbeløbene, så de nye energikrav ikke udelukker opførelse af almene boliger.

SBI-anvisning 213 med program til
beregning af bygningers energibehov

Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet et avanceret beregningsprogram, som professionelle rådgivere kan anvende til at eftervise, at en bygning opfylder de nye energikrav i bygningsreglementet. Der skal købes licens til programmet, som kan hentes på www.sbi.dk .
 
Med venlig hilsen
 
Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her