0606 - VVS kartellet - juridisk vurdering

BL har fået udarbejdet en ekstern generel juridisk vurdering af boligselskabernes muligheder for at opnå erstatning i retssager om tilbudskoordination og overpriser anlagt på baggrund af VVS branchens "sortbøger", som Konkurrencestyrelsen offentliggjorde i begyndelsen af januar, jf. BL informerer nr. 4, den 6. januar 2006.

./. Den juridiske vurdering er vedlagt, og konklusionerne er:

At der i dansk lov ikke er hjemmel for, at BL på vegne af en serie boligorganisationer kan indlede en erstatningssag. Sagerne skal rejses enkeltvis, og der vurderes ikke at foreligge så ensartede situationer for boligorganisationerne, at det giver anledning til, at BL bør indlede en samlet aktion på det pågældende område.

At det i evt. erstatningssager vil være vanskeligt for boligorganisationerne at løfte bevisbyrden for, at der foreligger tilbudskoordinering, og at prisen på arbejderne har været urimeligt høj. Hvis en sag vindes, vurderes nettoprovenuet af sagen ikke at blive voldsomt stort, og det skal sammenholdes med risikoen for, at sagen tabes. For sager under 1 mio.kr. vurderes slet ikke at være grundlag for at gennemføre en erstatningssag.

At boligselskaber med entrepriser af betydelig størrelsesorden tager kontakt med de pågældende VVS-firmaer og forhandler i forsøg på at opnå en forligsmæssig løsning, hvorved de pågældende firmaer uden anlæg af retssag betaler en passende godtgørelse/erstatning.

I lyset af disse anbefalinger opfordrer BL boligorganisationerne til at orientere sig i "sortbøgerne" på Konkurrencestyrelsens hjemmeside og i de enkelte sager konkret vurdere, om der er grundlag for at rejse erstatningssag eller indgå forhandlinger om en godtgørelse.

Medlemmerne opfordres til at holde BL orienteret om eventuelle egne juridiske vurderinger og overvejelser om sagsanlæg eller forhandlinger om godtgørelse/erstatning.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her