0406 - VVS branchens sortbøger er offentliggjort

Som tidligere oplyst i BL informerer nr. 66, besluttede Konkurrencerådet på sit møde den 30. november at offentliggøre dele af de såkaldte "sortbøger", som Konkurrencestyrelsen er kommet i besiddelse af i forbindelse med undersøgelsen af et muligt kartel i VVS-branchen. Da Konkurrencerådets afgørelse ikke er blevet anket af aktører i VVS-branchen, kan en oversigt over VVS-entrepriser fra sortbogsregnskaberne nu findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.ks.dk

I oversigten over sortbogsregnskaberne er anført dato, navnet på entreprisen, tilbudssummen og antal bydende. På baggrund af disse oplysninger kan bygherrer så finde frem til, om nogle af deres entrepriser indgår i sortbøgerne, og om der således kan være mistanke om tilbudskoordinering og overpriser.

Der er tale om ca. 700 entrepriser med en samlet værdi af ca. 1,8 mia.kr. i den offentliggjorte oversigt, hvor den ældste entreprise ligger tilbage i 1984, og den nyeste er fra oktober 1998. Der er således ikke entrepriser fra de seneste 5 år, og det har derfor ikke været muligt for Konkurrencestyrelsen at rejse sager og pålægge bøder, da forældelsesfristen for strafansvar i disse sager er 5 år.

Bygherrer kan imidlertid rejse sager med krav om erstatning, da forældelsesfristen i erstatningssager først løber fra den dag, hvor bygherren burde være klar over, at der er foregået tilbudskoordinering i forbindelse med en konkret opgave. Det vil i praksis sige omkring tidspunktet for offentliggørelsen af dette materiale fra Konkurrencestyrelsen.

På den baggrund anbefaler BL, at boligorganisationerne orienterer sig i materialet på Konkurrencestyrelsens hjemmeside. Herefter må det ud fra en konkret vurdering af de enkelte entrepriser besluttes, om der kan være grundlag for at rejse en erstatningssag.

Det er imidlertid BL's umiddelbare vurdering, at det vil være meget vanskeligt i sådanne sager at bevise, hvad "den rigtige" pris ville have været i et konkurrencepræget marked. Hertil kommer, at entrepriserne i sortbøgerne er mellem 7 år og 20 år gamle. I de konkrete tilfælde må det således kritisk vurderes, om det overhovedet kan betale sig at rejse en sag.

BL har endvidere iværksat en ekstern generel juridisk vurdering af mulighederne for at opnå en eventuel erstatning eller kompensation sammenholdt med anstrengelserne og omkostningerne forbundet hermed.

Når denne generelle juridiske vurdering foreligger, formentlig allerede i næste uge, vil vi naturligvis orientere medlemmerne herom.

Medlemmerne opfordres endvidere til at holde BL orienteret om eventuelle egne juridiske vurderinger og eventuelle overvejelser om sagsanlæg.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her