5505 - Råderet - pjece om nye regler

5505 - Råderet - pjece om nye regler

 Som meddelt i BL Informerer 24 den 12. maj 2005 er der gennemført nye regler om råderet. De nye regler er trådt i kraft den 1. juli 2005 og findes i §§ 38-42 i den almene lejelov samt i §§ 82-95 i den nye driftsbekendtgørelse, der blev udsendt med BL Informerer nr. 42 den 15. juli 2005.

De nye regler beskrives i vedlagte pjece. Flere eksemplarer kan rekvireres i sekretariatet. Pjecen kan også hentes fra BL's hjemmeside.

Særligt om skillevægge:
De nye regler indebærer bl.a., at lejere har ret til uden godtgørelse at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge og at opsætte nye skillevægge. Det er efter sekretariatets fortolkninger en ret, der følger direkte af lovteksten i § 39, stk. 6, og som normalt ikke kan tilsidesættes af hverken boligorganisation eller kommunalbestyrelse. Denne ret kan medføre, at 4-værelses lejligheder fremtræder som 3-værelses lejligheder, og 3-værelses lejligheder fremtræder som 2-værelses.

Socialministeriet er imidlertid uenig i denne fortolkning. Ministeriet har således i et svar til Folketingets Boligudvalg oplyst, at kommunalbestyrelsen skal godkende ændringer i boligens værelsesantal. Ministeriet henholder sig til fortolkningen i driftsvejledningen fra 1996, hvoraf det fremgår, at ministeriet betragter det som "væsentlig forandring af ejendommen…", hvis "antallet eller fordelingen af rum i de enkelte beboelseslejligheder ændres", og derfor skal sådanne forandringer godkendes af kommunalbestyrelsen.

Siden vejledningen fra 1996 er der sket væsentlige ændringer i lovgivningen for almene boliger, hvor bl.a. råderetten er blevet udvidet flere gange. Den nye lov om øget råderet er også et væsentligt skridt i retning af forøgede lejerrettigheder. BL anbefaler, at boligorganisationerne følger lovens ordlyd, og betragter det som lejerens ret at fjerne og flytte skillevægge.

For at forebygge modsætningsforhold mellem kommune og boligorganisation kan boligorganisationen dog forelægge spørgsmålet for kommunen og eventuelt opnå enighed om en smidig praksis.


Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her