4605 - Ny lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og temakursus om samme

Med virkning fra 1.september 2005 træder ny tilbudslov i kraft, lov nr. 338 af 18. maj 2005, der erstatter lov nr. 450 af 7. juni 2001.

Loven gælder for statslige, regionale og kommunale myndigheder og offentligretslige organer samt andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte. Almene boligorganisationer er således omfattet af loven, og dette er uanset om arbejderne modtager offentlig støtte, blot de udbydes af en almen boligorganisation.

Baggrunden for lovændringerne er et ønske om gennemsigtighed, regelforenkling samt at undgå unødigt ressourcetræk hos udbyder, men i særdeleshed for tilbudsgiverne.

De vigtigste ændringer:

· Gennemsigtighedsmålet vedrører licitation, hvor ordren tildeles efter økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det sikres ved, at det nu i udbudsbetingelserne skal anføres, hvordan udbyderen vil vægte kriterierne, eventuelt ved fastsættelse af en ramme med passende udsving. I sager hvor det er umuligt at vægte, kan angives en prioriteret rækkefølge.

· Begrænsning af ressourcer for udbyder og tilbudsgiver sikres blandt andet ved, at der ved udbud efter økonomisk mest fordelagtigt tilbud kan forhandles med 3 tilbudsgivere eller færre. Senest samtidig med at der indledes forhandling, skal udbyder underrette de tilbudsgivere, der ikke indbydes til forhandling, med en begrundelse herfor. Disse frigøres hermed for deres vedståelse af tilbud.

· Ved prækvalifikation og tildeling af ordre har udbyder pligt til hurtigst muligt at underrette tilbudsgivere om afgørelse om henholdsvis prækvalifikation og tildeling.

· Antallet af underhåndsbud begrænses til maksimalt 3 dog med mulighed for at indhente et 4. underhåndsbud, hvis det indhentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område.

· Beløbsgrænsen for indhentning af underhåndsbud hæves fra de nuværende 2 mio. kr. til 3 mio. kr. eksklusiv moms.

· Ved arbejder med større værdi end 300.000 kr. eksklusiv moms skal indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der er således nu er indført en bagatelgrænse, således at man kun behøver at indhente 1 tilbud, når værdien af arbejderne er under 300.000 kr.

Det er bekendt, at flere boligorganisationer supplerer denne beløbsgrænse med forretningsgange og instrukser. Eksempelvis at der skal indhentes mindst 2 underhåndsbud ved arbejder over et givet beløb. Endelig henledes opmærksomheden på, at der kan findes kommunale bestemmelser for praksis, der ligeledes kan skærpe lovens krav. Nogle kommuner accepterer ikke underhåndsbud, men kræver licitation over en nærmere fastsat beløbsgrænse.

Den nye tilbudslov kan findes på www.ks.dk (Under "Udbud"). Vejledning vil kunne findes på www.ks.dk/udbud/vejledning.

Ved bestemmelserne om vægtning af kriterier ved udbud efter økonomisk mest fordelagtige tilbud er skabt en parallel til EU direktivet, der som bekendt trådte i kraft 1. januar 2005. De vigtigste ændringer udbudsdirektivet med relevans for den almene sektor var:

· sammenskrivning af de 3 "gamle" direktiver Bygge og anlæg, Tjenesteydelser samt Vareindkøb til 1 " Udbudsdirektivet for varer, tjenesteydelser og bygge/anlæg"
· krav om vægtning af kriterier ved udbud efter økonomisk mest fordelagtige tilbud
· mulighed for "Konkurrencepræget dialog", hvor man som ordregiver ikke kan præcisere alle tekniske vilkår og gerne vil afsøge markedet og har en dialogfase i udbuddet, hvor der må forhandles
· mulighed for parallelle rammeaftaler med mindst 3 leverandører. Aftalerne kan kun løbe i 4 år. Det er denne mulighed, der er anvendt ved Socialministeriets rammeudbud vedrørende billigere boliger, hvor almene boligorganisationer har kunnet melde sig og deltage.

Konkurrencestyrelsens meget omfattende vejledning til udbudsdirektiverne kan hentes på www.udbudsportalen.dk.

 


- - - - - - - - -

 

BL benytter lovændringen til at afholde temakursus om Tilbudsloven og de ændringer til EU direktivet, der trådte i kraft 1. januar 2005. Der er foreløbig fastsat 2 kursus som kan gentages såfremt, det bliver nødvendigt. De afholdes:

 


Torsdag 13. oktober 2005 kl. 9 - 16 hos BL, Studiestræde 50, 1554 København V.

og

torsdag 27.oktober 2005 kl. 9 - 16 på Haraldskær, Vejle

 


Program og tilmeldingsmulighed vil blive udsendt snarest.

 

Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen / Per Yderholm

Søger du bolig? - Klik her