4005 - BL tilbyder nye ydelser

Som led i udvikling af BL som brancheorganisation vedtog BL's repræsentantskab i december 2004, at der skulle etableres en udviklingsafdeling. Beslutningen blev taget efter en omfattende medlemsundersøgelse samt en rapport med anbefalinger fra Rambøll Management.

Det første skridt er nu taget ved ansættelse af en udviklingschef i juni 2005. Udviklingschefens opgave bliver at udvikle nye serviceydelser til boligadministrationerne.

De nye produkter er et brugerbetalt supplement til de kontingentfinansierede ydelser og vil blive tilbudt i et samarbejde mellem sekretariatets nuværende medarbejdere og den nye udviklingsfunktion.
 
Hvilke ydelser tilbydes? 
Udviklingen af BL som brancheorganisation vil blive en løbende proces hvor udbuddet af ydelser vil blive udvidet i takt med ansættelse af medarbejdere med forskellige kompetencer og vil tage udgangspunkt i en analyse af efterspørgslen. Der er allerede et udgangspunkt fra medlemsundersøgelsen, men dette vil blive fulgt op af interviews og dialog med ledere af boligorganisationerne, ligesom udbuddet vil besvare den efterspørgsel, der må vise sig.

Blandt de ydelser, der forventes efterspurgt, kan peges på:

· juridisk rådgivning
· rådgivning om lokalt samarbejde
· rådgivning om fusion
· rådgivning i forbindelse med ny kommunestruktur
· forhandlingsbistand
· rådgivning vedrørende salg af boliger
· bistand til udvikling af "den gode boligadministration"
· organisationsanalyse og ledelsesudvikling
· udvidelse af arbejdsgiverfunktionen - juridisk bistand personalerådgivning
· økonomiske analyser
· rådgivning om udarbejdelse af Helhedsplaner
· bistand til boligsocialt arbejde og integration
· udvikling af værktøjer - standardkoncepter, håndbøger, procedurer, standardrådgiver-aftaler mv.
· bistand forvaltningsrevision og forretningsgange
· rådgivning om bygherrefunktionen
· rådgivning ved byggerier om blandede ejerformer
· rådgivning om renovation og kommunal forsyning - analyse og forhandlingsbistand
· presserådgivning
· grafisk arbejde - boligudstillinger, udlejningsbrochurer, pjecer mv.
· rekvirerede kurser
 
Hvor starter vi? 
Endelig beslutning af hvilke kompetenceområder i udviklingsafdelingen, der skal prioriteres, og ansættelse af medarbejdere forventes at ske i løbet af efteråret 2005, men sekretariatet kan allerede nu tilbyde ydelser med de nuværende ressourcer i samarbejde mellem udviklingschefen, kredskonsulenter, uddannelseskonsulenter og andre relevante faggrupper i sekretariatet. Det kunne for eksempel men ikke udelukkende være:

· ved henvendelse kan kursus og konferencer "skræddersys" til den enkelte boligorganisation og specielle personalegrupper i organisationen
· organisationsanalyse og udvikling af "den gode boligorganisation" kan allerede nu tilbydes sammen med ad hoc bistand på enkelte områder
· rådgivning om lokalt samarbejde mellem boligorganisationer, rådgivning i forbindelse med ny kommunestruktur mv.
· rådgivning vedrørende salg af almene boliger
· rådgivning på bygherreområdet - sparring ved byggesag, konflikthåndtering, AB 92 spørgsmål, sparring ved komplicerede "fastlåste" tilstande i renoverings- eller byggesag, udbudsspørgsmål
· presserådgivning og grafisk arbejde
· øvrige relevante områder

Boligorganisationerne er velkomne til at kontakte sekretariatet enten ved udviklingschef Per Yderholm eller den "normale " kontaktperson for eksempel kredskonsulenten.

Vi vil vurdere, om sagen kan løses herfra, og om nødvendigt inddrage relevante eksterne samarbejdspartnere. Alternativt kan udviklingsafdelingen også formidle en opgave til eksterne, herunder andre boligorganisationer.

Hvad koster det?

BL's ydelser skal sælges til omkostningsægte priser. Udgangspunktet er timeafregning efter medgået tid, men tilbud kan også gives. Timepriser vil afhænge af hvilken faggruppe, der er på den konkrete opgave. Egentlig prispolitik vil blive udarbejdet. Indtil videre ring og lad os lave et overslag på opgaverne.

Ideer er velkomne. 
Udviklingsafdelingen vurderer i den kommende tid markedet for afsætning og vil blandt andet deltage i forretningsførermøder i kredsene og tage personlige kontakter.

Er der konkrete forslag til, hvilke ydelser I finder relevante, er vi meget interesserede i at høre om disse forslag. Ring eller end en mail.

Kontakt 
Henvendelse om rekvirering af bistand fra BL eller forslag til ny ydelser kan ske ved kontakt til:

Udviklingschef Per Yderholm
Email phy@bl.dk
Telefon direkte 3376 2058

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Per Yderholm

Søger du bolig? - Klik her