3905 - Ledningsejeres pligt til at indberette deres interesseområde for ledninger!

Ledningsregistret LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen er et register for alle nedgravede ledninger i offentlige eller private vejarealer, uanset type og nedgravningsdybde. Undtaget er private borgere og deres stikledninger.

Pr. 1. september i år skal alle nedgravede ledninger, der indgår i et kollektivt net, som helt eller delvis er beliggende på offentligt vejareal, arealer udlagt til privat fællesvej eller private brugerdrevede telenet med en omsætning på over 50.000 kr., være tilmeldt Ledningsregistret.

Alle, der efter den 1. september ønsker at grave i offentlig vej skal fremover rette henvendelse til Ledningsregistret inden gravearbejdet påbegyndes jf. lovnr. 119 af 24/02/2004.

Indberetningen sker til Ledningsregistret ved at logge ind på www.ler.dk, ved hjælp af digital signatur. Selve indberetningen kan ske på 3 måder:

1. Direkte i i LER-systemet ved indtegning i digital kort.
2. Ved online overførsel af digitale data fra eget it-system til LER-systemet.
3. Mod betaling kan man få assistance af LER sekretariatet eller anden konsulentvirksomhed til at indberette.
Ændringer af faktiske forhold skal indberettes inden 14 dage efter at et ledningsarbejde er udført.

Oplysningerne, der skal indberettes til Ledningsregistret er:

1. Ledningsejerens navn og eventuelt cvr-nummer
2. Ledningsejerens postadresse samt evt. elektronisk postadresse samt telefon- og faxnummer.
3. Ledningsejerens interesseområde (1 meter på hver side af ledningen).
4. Forsyningens art.

Alle, der efterfølgende i erhvervsmæssig øjemed skal udføre gravearbejde på ovennævnte arealer, har pligt til at foretage forespørgsel i Ledningsregistret inden gravearbejdet udføres. Enhver, der foretager en forespørgsel, modtager en kvittering på forespørgslen. Forespørgslen sker via Internettet, hvor forespørgeren identificerer sig ved hjælp af digital signatur.

Enhver forespørgsel på en ledningsoplysning skal besvares inden 14 dage.

Indberetningen er gratis, men forespørgsler i Ledningsregistret koster afhængigt af det antal m2 der forespørges på dog max. 30.000 kr.

Manglende indberetning eller forespørgsel kan straffes med bøde.

Yderligere oplysninger kan findes på Ledningssekretariatets hjemmeside www.ler.dk  


Med venlig hilsen

p.f. v.

Gert Nielsen / Mikael G. Rasmussen

Søger du bolig? - Klik her