3405 - Moms og lønsumsafgift - opsamling af yderligere oplysninger,præciseringer m.v.

CVR-registreringen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er nu næsten færdig med den omfattende registrering og tildeling af CVR-numre til medlemmernes afdelinger/ejendomme. Styrelsen har telefonisk oplyst, at medlemmerne vil modtage de mange nye CVR-numre omkring den 15.-20. juni. Hvis man ikke den 20. juni 2005 fra Told og Skat pr. brev har modtaget de numre, man skal have, kan man prøve at gå ind på BL's hjemmeside med link til CVR-registret og finde de nye CVR-numre. Medlemmerne kan naturligvis også henvende sig direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 3330 7700.
 
Får medlemmerne ikke i tide de fornødne CVR-afdelingsnumre, må man som tidligere anvende den pågældende boligorganisations CVR-nummer i forbindelse med de første lønudbetalinger til ejendomsfunktionærerne (viceværterne), og dette må så berigtiges efterfølgende.

Andre ansatte end ejendomsfunktionærer/viceværter
Flere medlemmer har spurgt, hvorvidt andre ansatte end ejendomsfunktionærerne også skal overføres til ansættelse direkte i afdelingerne. Svaret er, at det skal de som altovervejende hovedregel ikke. Udgangspunktet for BL's behandling af denne sag har hele tiden været, at vi - indtil den kommende retssag bliver afgjort - indretter os i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang efter Told- og Skattestyrelsens cirkulære, men vi går heller ikke videre. Da cirkulæret først og fremmest har økonomisk betydning fra den 1. juli 2005 p.g.a. Told og Skats nye praksis vedrørende ejendomsfunktionærernes ansættelsesforhold, har vi i vores medlemsinformation hidtil især koncentreret os om netop disses forhold, idet de i moms- og lønsumsafgiftsmæssig henseende (efter momslovgivningen m.v.) indtager en særstilling, som ikke uden videre kan overføres på andre personalegrupper i en almen boligorganisation. Efter denne momslovgivning m.v. er udlejning af fast ejendom således både moms- og lønsumsafgiftsfri, og hertil hører traditionelt viceværtarbejde, medens administration (læs: for andre juridiske enheder) af andres faste ejendomme er fritaget for moms efter en særlig bestemmelse herom i momslovens § 13, men en sådan administration for tredjemand er til gengæld belagt med lønsumsafgift.

Dette betyder, at almene administrationsselskaber, dvs. almene forretningsførerselskaber og almene andelsselskaber, efter både BL's og Told og Skats opfattelse som hidtil skal betale lønsumsafgift af sit eget (administrative) personale, hvorimod "rene" almindelige, almene boligorganisationer med egne afdelinger efter BL's nuværende opfattelse ikke skal betale lønsumsafgift af sit administrative personale, idet en sådan boligorganisation med egen administration netop kun administrerer sig selv med tilhørende afdelinger og altså ikke administrerer tredjemands ejendomme.

Dette principielle spørgsmål bliver snart indbragt for Landsskatteretten og derefter formentlig for domstolene til endelig afgørelse, da Told og Skat som bekendt har indtaget det modsatte standpunkt.

De eneste andre personalegrupper, som i denne momsmæssige henseende vil kunne sammenlignes med ejendomsfunktionærerne/viceværter, er det renholdelsespersonale o.lign., som holder rent på ejendommene. Det kan og bør derfor overvejes i den enkelte organisation, hvorvidt sådant personale ligeledes skal overføres til de enkelte afdelinger. På samme måde kunne det overvejes at overføre ejendomsserviceteknikereleverne, at betale moms af deres forholdsvis beskedne lønninger eller afvente en afgørelse fra myndighederne om moms eller ej. Vi anbefaler den sidste løsning, da Told og Skat ikke hidtil har omtalt dem, og da det er den pågældende boligorganisation med tilhørende afdelinger, der er godkendt af (andre) myndigheder(ne) som uddannelsessted. Det følger videre heraf, at HK-personale, beboerrådgivere, ejendomsinspektører, andet "kontorpersonale" i bred forstand, herunder alt overordnet personale, skal/bør fortsætte i deres hidtidige ansættelsesforhold, hvad enten det er hos selve boligorganisationen med tilhørende afdelinger eller i et forretningsfører- eller andelsselskab.

Byggesagshonorarer for egne afdelinger m.v.
Ifølge en udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen den 27. april 1999 til Skatteregion Odense skal der ikke betales moms af en almen boligorganisations egne reparations- og vedligeholdelsesarbejder til en samlet værdi af ikke over 75.000 kr. pr. år, og der skal heller ikke betales moms af egen byggesagsadministration (byggesagshonorarer) ved egne ansatte til brug for boligorganisationens byggevirksomhed, idet en sådan administration ikke er omfattet af momslovens §§ 5-7.

Det nye Told- og Skattecirkulære 2005-08 omtaler slet ikke disse forhold, og derfor må man indtil videre fortsat kunne lægge den nævnte udtalelse til grund. Hvis de lokale told- og skattemyndigheder træffer en anden afgørelse, må medlemmerne protestere og klage, jf. BL-Info nr. 6 af 11.2.2005 s. 2. Det tilføjes, at den første principielle sag om moms på byggesagsadministration/byggesagshonorarer vedr. egne ejendomme/afdelinger netop i disse dage er på vej til Landsskatteretten.

Beboerdemokrati, flyttetilsyn m.v.
Selv efter Told- og Skattestyrelsens eget cirkulære 2005-08 af 22. februar 2005 skal der ikke betales moms af såkaldt "beboerdemokratiske ydelser", idet Told og Skat anser sådanne aktiviteter for at være momsfritaget administration (læs: for andre) af fast ejendom efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Efter BL's opfattelse er dette kun den korrekte begrundelse for administrationsselskabernes og andre administratorers vedkommende, medens den korrekte begrundelse for medlemmer med egenadministration er, at der overhovedet ikke kan blive tale om moms, da der hos sådanne medlemmer kun er tale om lovpligtige interne transaktioner i eget regi, jf. BL's såkaldte enhedssynspunkt - en almen boligorganisation med tilhørende afdelinger udgør kun én juridisk enhed.

Told og Skats cirkulære beskriver også såkaldte flyttetilsyn udført i egne afdelinger af en almen boligorganisation, og man sondrer her mellem det overordnede tilsyn, der anses for momsfri administration, og udførelsen af selve synet, incl. bestilling af håndværkere m.v., der p.g.a. Told og Skats såkaldte flerhedssynspunkt anses for momsbelagte viceværtydelser, hvis viceværten/ejendomsfunktionæren (fortsat) er ansat hos administrator, men momsfrit og fritaget for lønsumsafgift, hvis han er ansat på den pågældende ejendom.

BL er p.g.a. vores enhedssynspunkt uenig med Told og Skat i beskrivelsen af forholdene på disse punkter, og Landsskatteretten var heller ikke enig med Told og Skat i den sag, der blev afgjort den 18. maj 2005, og som revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers orienterede alle almene boligorganisationer om få dage efter, se BL-Info nr. 28 af 24. maj 2005.

Kendelsen vedrørte bl.a. fortolkningen af en egentlig administrationsaftale - altså en (skriftlig) kontrakt indgået mellem 2 forskellige juridiske parter, nemlig mellem et alment andelsselskab og en almindelig, almen boligorganisation med tilhørende afdelinger. Aftalen om flyttesyn var ganske klar og omfattede både det, Told og Skat kalder "det overordnede tilsyn" og "udførelsen af selve synet m.v.". Hele arbejdet blev udført af ejendomsinspektører, der var ansat hos administrator, og Landsskatteretten kom derfor frem til - naturligvis efter en konkret vurdering - at der for hele ydelsens vedkommende var tale om (sædvanlig) momsfri ejendomsadministration, for hvilken der til gengæld var lønsumsafgiftspligt. BL er enig i denne afgørelse. Det må dog atter understreges, at kendelsen ikke kan overføres til forholdene mellem en boligorganisation og dennes afdelinger.

Fællesdrift og ejerskab afdelingerne imellem
Som det vil være kendt for medlemmerne, findes der talrige eksempler på, at især afdelinger inden for samme boligorganisation enten sammen eller hver for sig ejer og driver fælles varmecentraler, vaskerier, beboerlokaler, containere, traktorer, biler, arealer m.v. Det samme er dog også ofte tilfældet på tværs af forskellige boligorganisationer og andre grundejere, især i de større byggerier i større byer.

Det er særdeles vanskeligt generelt at beskrive de momsmæssige forhold i sådanne til tider ganske komplicerede konstruktioner/aftaleforhold o.l. Der er dog ingen tvivl om, at den helt konkrete og nærmere organisering heraf kan være afgørende for den momsmæssige behandling.

Som et eksempel kan nævnes endnu en udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen af 27. april 1999 til Told- og Skatteregion Odense om vaskerier. Her kom Styrelsen - efter drøftelser med Skattedepartementet - frem til, at momsloven (og 6. momsdirektiv) ikke var til hinder for, at også andre "ydelser" end selve udlejningen, herunder levering af gas, vand, el og varme, kan anses for at være momsfrie efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Told- og Skattestyrelsen konkluderede herefter: "Leverancer i beboervaskerier i udlejningsejendomme, som ikke er organiseret som en selvstændig juridisk enhed, og hvorved leverancerne af vaskeriydelsen sker som led i udlejningen af den faste ejendom, er herefter anset som en integreret ydelse, der er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8." (Vore fremhævelser).

Der er således ikke tvivl om, at eksempelvis både de reelle og formelle ejerforhold til de pågældende faciliteter kan være ganske afgørende for momspligt eller ej.

Afslutningsvis skal bemærkes, at det i forbindelse med denne særlige "opsamlingsinformation" - som følge af Told og Skats cirkulære om især ejendomsfunktionærerne - vil føre alt for vidt at komme ind på de mange moms- og andre vigtige spørgsmål og problemstillinger, der vil kunne opstå som konsekvens af Told- og Skattestyrelsens nye standpunkter.

På denne baggrund må vi gentage vore tidligere opfordringer til at protestere og klage over alle nye afgørelser, ændringer og indgreb fra Told- og Skattemyndighedernes side, der bygger på det såkaldte flerhedssynspunkt - at afdelingerne skulle være selvstændige juridiske enheder adskilt fra deres egne boligorganisationer. Samtidig må vi bede om at blive holdt underrettet, så det bliver muligt at fastholde et vist overblik på landsplan.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her