2905 - Helt utilstedelig rådgivning fra revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) om moms og lønsumsafgift

Vi er den 23. ds. blevet gjort opmærksom på et nyhedsbrev, som PWC har udsendt i forbindelse med en Landsskatteretskendelse af 18. maj. Kendelsen vedrører beregningen af lønsumsafgiften og syn af lejligheder som en del af en administrationsaftale og angår kun et tilfælde, hvor det er helt utvivlsomt, at en ydelse udveksles mellem to forskellige juridiske enheder. Den giver ingen vejledning i relation til spørgsmålet om "ydelser" mellem hovedselskab og afdeling. Kendelsen giver derimod et bidrag til fortolkning af begrebet "administration", hvor man anlægger et lidt bredere administrationsbegreb.

Desværre har PWC på den baggrund skrevet ud til BL's medlemmer og anbefalet, at man overvejer, "om det fortsat er en økonomisk fornuftig beslutning at overføre disse ansættelsesforhold til de enkelte afdelinger med virkning fra den 1. juli 2005".

Der er altså tale om, at PWC direkte går ind og råder vores medlemmer til at afvise at følge vores anbefalinger. Det er helt uforståeligt for os, at et stort anerkendt revisionsfirma vil påtage sig dette ansvar, når al anden faglig ekspertise klart fremhæver, at der ikke i den omtalte landsskatteretssag er belæg for PWC's fortolkning. BL's advokat på sagen, dr. jur. Eigil Lego Andersen siger: "Afgørelsen ændrer således ikke ved, at det fortsat må anbefales at flytte ejendomsfunktionærerne over til afdelingerne. Den medfører blot, at den moms, man ellers vil ifalde, kan blive noget mindre - svarende til den del af ejendomsfunktionærernes tid, der medgår til flyttesyn og relaterede opgaver. Hvis ejendomsfunktionærerne derimod overføres til afdelingerne, skal der hverken svares moms eller lønsumsafgift, selvom afdelingerne anses for separate enheder."

Vi har efter udsendelsen af dette nyhedsbrev forespurgt hos PWC, hvorfor man dog ikke på forhånd har drøftet dette nyhedsbrevs faglige indhold med BL, inden det blev udsendt, og vi har fået det svar, at det ville PWC ikke, da BL i en telefonsamtale havde oplyst, at BL ikke stiller sit medlemskartotek til rådighed for udsendelse af revisionsfirmaers nyhedsbreve som et led i disse revisionsfirmaers markedsføring. BL havde dog tilbudt at videreformidle et budskab fra PWC, hvis BL kunne få adgang til at vurdere materialet på forhånd. Det var PWC imidlertid ikke interesseret i.

På denne yderst beklagelige baggrund skal vi henstille til BL's medlemmer, at de ser bort fra nyhedsbrevet fra PWC. For de af BL's medlemmer, der er kunde hos PWC, skal vi henstille, at medlemmerne gør PWC opmærksom på, at den type af adfærd mildest talt ikke er hensigtsmæssig.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her