2805 - Henlæggelse til dispositionsfond

Efter § 37 i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 2000 med senere ændringer om drift af almene boliger m.v., skal afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt udgøre 177 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler udgør mindst 3.412 kr. pr. lejemålsenhed.

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2000 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

Nettoprisindekset for april 2005 er opgjort til 111,2 Der skal derfor henlægges 197 kr., hverken mere eller mindre, pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden i det nærmest følgende regnskabsår, indtil der i alt er henlagt 3.806 kr. pr. lejemålsenhed.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her