2505 - Momssagen - registrering af afdelinger i CVR

I fortsættelse af BL Informerer nr. 14 af 7. april 2005 skal vi oplyse, at vi nu har afsluttet drøftelserne med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

For at undgå moms på ejendomsfunktionærernes lønninger skal flere tusinde afdelinger i almene boligorganisationer registreres for A-skat, AM-bidrag og ATP. Det normale registreringsforløb indebærer, at der udfyldes en blanket for hver registrering, således at boligorganisationerne skulle udfylde og myndighederne behandle flere tusind blanketter.

Ved drøftelserne er det afklaret, at registrering kan ske på en langt mere enkel måde, nemlig ved benyttelse af de oplysninger, der er registreret i Landsbyggefonden, suppleret med nogle få yderligere oplysninger. Dette kan ske centralt ved, at de enkelte boligorganisationer hurtigt giver BL fuldmagt til at gennemføre registreringen af afdelingerne - eventuelt med undtagelse af visse afdelinger, hvor boligorganisationen ikke ønsker, eller hvor der ikke er behov for en sådan registrering.

Registreringen vil således ske ved elektronisk databehandling af data fra Landsbyggefonden og de nævnte yderligere oplysninger, og forudsat medlemmerne benytter denne centrale mulighed, vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikre, at de pågældende afdelinger bliver registreret senest pr. 1.7.2005.

Det er naturligvis helt frivilligt, om den enkelte boligorganisation ønsker at give fuldmagt til BL, eller selv vil forestå registreringen ved udfyldelse og indsendelse af blanketter. Det skal dog understreges, at der er pligt til at gennemføre registreringen i CVR, såfremt ejendomsfunktionærerne overføres til afdelingerne, hvilket som tidligere meddelt er nødvendigt for at undgå, at der efter 1. juli 2005 skal svares moms.

Vi anbefaler derfor udstedelse af fuldmagt til BL som den letteste løsning.

Der vedlægges en fuldmagtsblanket, der i udfyldt stand skal underskrives af boligorganisationens ledelse, forretningsfører, direktør eller administrator.

Fuldmagten skal øverst udfyldes med navnet og organisationsnummeret på den boligorganisation, hvis afdelinger ønskes registreret. Dette nummer er på 3 eller 4 cifre og er det nummer, der er registreret i Landsbyggefonden.

Er der visse afdelinger, som ikke ønskes registreret, jf. ovenfor, anføres de på linjen "dog med undtagelse af". Det er tilstrækkeligt at anføre de undtagne afdelingers numre.

Endvidere skal fuldmagtsblanketten udfyldes med boligorganisationens/administra---tors telefonnummer, e-mailadresse samt et bankkontonummer. Det er ikke nødvendigt, at der oprettes en separat bankkonto for hver afdeling. Der skal blot anføres den bankkonto, hvorpå eventuelle udbetalinger fra Told og Skat kan ske. I praksis vil der være tale om tilbagebetaling af for meget indbetalt kildeskat m.v. Oplysning om bankkonto omfatter dels registreringsnummer (4 cifre) og dels kontonummer (10 cifre).

De boligorganisationer, der har forudlønnede ejendomsfunktionærer, skal endvidere sætte kryds i den særlige rubrik hertil. Herefter vil datoen for første ansættelse og første lønudbetaling i disse særlige tilfælde automatisk blive anført til 1. juni 2005 af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I forbindelse med arbejdet har vi ved en stikprøvegennemgang konstateret, at de eksisterende registreringer af boligorganisationerne (i modsætning til afdelinger) i CVR i en del tilfælde ikke er ajourført. Vi anbefaler derfor, at boligorganisationerne kontrollerer, at deres egen (i modsætning til afdelingernes) registrering i CVR er korrekt og i modsat fald sørger for at få rettet anmeldelsen. Kontrollen kan ske enten ved gennemgang af den seneste udskrift fra CVR eller ved opslag på hjemmesiden www.cvr.dk.

For at registreringen af afdelingerne kan være på plads i rette tid til, anmoder vi om, at fuldmagterne er BL i hænde senest fredag den 20. maj 2005. Fuldmagterne bedes sendt til BL att.: juridisk konsulent Preben Mathiesen, Studiestræde 50, 1554 København V.

Når registrering er sket, udsender Told og Skat en skriftlig bekræftelse med registreringsbevis og CVR-nummer.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her