2405 - Ny lovgivning mod ghettoisering og om udvidet råderet m.v.

Folketinget har netop vedtaget de 2 af regeringen fremsatte lovforslag L32 og L35 om indsats mod ghettoisering og om nye selvejende ungdomsboliginstitutioner, øget råderet m.v. De nye regler vedlægges som vedtaget af Folketinget den 28. april 2005, og de træder i kraft henholdsvis den 1. juni og 1. juli 20051. De nye regler mod ghettoisering handler først og fremmest om nye, særlige anvisningsregler, såkaldt kombineret udlejning, hvorefter kommunalbestyrelsen i særligt udpegede "ghettoområder" kan beslutte, at en eller flere boligorganisationer skal afvise visse boligsøgende på ventelisten (kontanthjælpsmodtagere m.fl.) til familieboligerne i det pågældende område, se nærmere i den nye § 51 b. Bemærk reglen i § 51 b, stk. 7, hvorefter den ledige bolig dog alligevel skal lejes ud til disse særlige boligsøgende, hvis den ikke kan udlejes til andre på ventelisten. Kommunalbestyrelsen skal anvise de afviste "en anden passende bolig - så vidt muligt senest 6 måneder fra afvisningen".

 

Reglerne er indført for at skabe en bedre beboersammensætning i de pågældende områder, og det samme gælder de nye regler i § 59, stk. 4 og 5, om udvidet kommunal anvisningsret.

 

Samtidig med indførelsen af disse nye regler i den almene boliglovgivning er reglerne i loven om kommunal anvisningsret i private udlejningsejendomme blevet ændret som vist i § 2 i den vedtagne og vedlagte lov (L32).

 

2. De nye regler om kollektivt besluttede og finansierede forbedringer og om øget råderet for den enkelte lejer findes nu dels i den nye § 37 b i almenboligloven (LAB), dels i de ændrede bestemmelser i § 39 i den almene lejelov (ALL).

 

Efter § 37 b kan afdelingsmødet beslutte at gennemføre "bestemte forbedringer af det lejede efter lejernes ønske og sådanne forbedringer af ledige lejemål". Sådanne kollektivt besluttede forbedringer skal finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til således at få forbedret sin bolig, herunder kan der fastsættes maksimumsbeløb for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationens ledelse godkender afdelingsmødernes beslutninger. Er der uenighed herom, indbringes spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. Disse kollektive beslutninger kan ikke (længere) omfatte hårde hvidevarer, hvilket vi har protesteret imod, men desværre forgæves.

 

Reglerne om den enkelte lejers udvidede råderet findes som nævnt i § 39 i ALL, hvorefter lejerne har ret til - mod selv at betale - at udføre forbedringer af boligen og at få økonomisk godtgørelse herfor ved fraflytning. Hårde hvidevarer er desværre heller ikke længere omfattet af disse bestemmelser, men derimod af den enkelte lejers såkaldte installationsret efter lovens § 35, og sådanne af lejeren installerede og betalte hvidevarer tilhører derfor lejeren.

 

Efter de nye regler har lejeren endvidere ret til uden godtgørelse "at flytte og fjerne ikkebærende skillevægge og at opsætte skillevægge i sædvanligt omfang", se det nye stk. 6 i § 39.

 

Den vedtagne L35 indeholder endvidere regler om de såkaldte udslusningsboliger, der ved aftale kan stilles til rådighed for kommunerne, se nærmere i den nye § 63 i LAB, jf. det nye stk. 3 i § 4 i ALL.

 

Loven indeholder desuden regler for nyetablering af selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med statsstøtte, jf. det nye stk. 5 i § 115 i LAB.

 

Endelig indeholder denne ændringslov forskellige tydeliggørende og forenklede bestemmelser bl.a. i §§ 27, 115 og 116 i LAB samt diverse konsekvensændringer i denne og andre love. Der må henvises nærmere til hele den vedtagne lovtekst.

 

Læs om ghettolisten her

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her