1905 - Mønsteroverenskomsten 2005

BL og ESL blev fredag d. 4. marts 2005 enige om en ny mønsteroverenskomst. Vedlagte foreløbig trykte overenskomst skal tages med det forbehold, at ESL's medlemmer siger ja til den indgåede overenskomst ved en urafstemning i næste måned.BLs bestyrelse har givet forretningsudvalget bemyndigelse til at tage stilling til forhandlingsresultatet. Den 18. april godkendte forretningsudvalget Mønsteroverenskomsten, som herefter vil være gældende, hvis den også tiltrædes af ESL's medlemmer ved urafstemningen.

 

Overenskomsten gælder for en 2-årig periode, dvs. 2005-2007. Den samlede ramme for den ny overenskomst er 6,28 %. Men da udligningen for lønområderne 1 og 2 var betalt forlods i overenskomsten 2002-2005 skal der trækkes 1,08 % fra 6,28 %. Dette betyder, at selve rammen er på 5,20 %, hvilket fordeler sig således (i procent):

1. marts 2005
1. marts 2006
I alt
Generel lønregulering
1,22
2,24
3,46
Decentral løn
0,50
1,00
1,50
Pension
0,20
0,20
10-øres-fond/FIU
0,04
0,04
I alt
1,96
3,24
5,20

 

Herunder en gennemgang af nogle af ændringerne i den nye mønsteroverenskomst:


Lønregulering: Grundløn og tillæg stiger med 1,22% 1. marts 2005 og 2,24% 1. marts 2006. Se i øvrigt overenskomstens § 13 og vedlagte løntabel med de nye løntal m.v. Fra 1. marts 2005 er lønområde 2 bortfaldet, hvorefter den fremtidige aflønning tager udgangspunkt i lønområde 1 (HT-området).


Decentral løn: Udbygningen af decentral løn fortsætter med 1,50%. Boligorganisationerne har stadig en forpligtelse til at udmønte den decentrale løn for hvert af årene. Det vil være naturligt (og enkelt) at fordele denne periodes decentrale løn i forlængelse af de lokale aftaler/tillæg, der blev indgået i sidste overenskomstperiode.


BL og ESL blev endvidere enige om, at tillæg, der bortfalder ved fratræden/opsigelse, ikke opsamles til et puljesystem, som alt andet lige ville blive bureaukratisk at administrere. Hermed har den enkelte boligorganisation et valg, om tillægget fortsat skal bruges som en løndel (til eksempelvis andre medarbejdere), eller om pengene skal overgå til driftsmæssige opgaver eller lignende. BL vil opfordre hver enkelt boligorganisation til nøje at overveje denne problemstilling i forhold til boligorganisationens generelle lønpolitik, herunder rekruttering.

 

Se i øvrigt § 14 i overenskomsten.

 

Pension: Pensionsbidraget stiger med 0,3% til samlede 12% , hvoraf arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3. Dette reguleres 1. marts 2005. Ligeledes stiger elevpensionen med 0,3 % til i alt 3,3%. Dette pensionsbidrag betales alene af arbejdsgiveren. Se i øvrigt Bilag 2.

 

Arbejdstid: Afsnittet er blevet redigeret i forhold til indeværende overenskomst med en mere detaljeret beskrivelse af enkelte punkter.Udover dette er varslet med hensyn til ændringer i arbejdstidsplanerne blevet sat ned fra 4 til 3 uger.Endvidere er "gene-tillægget" efter kl. 17.00 reduceret fra 50 til 30%.Se i øvrigt § 4.

 

Ferie: De 5 særlige feriedage bliver fra 1. januar 2006 optjent pr. måned (3,08 timer) og afholdes i kalenderåret.

 

I 2005 holder ejendomsfunktionæren 5 særlige feriedage uanset ansættelsestidspunkt.

 

Fra 1. januar 2006 optjener ejendomsfunktionæren ikke dage, men særlige ferietimer med en faktor på 3,08 timer pr. måned. Timerne afholdes inden for kalenderåret. For at undgå at medarbejdere gemmer timerne til sidst på året, skal timer, der optjenes mellem januar og september, være afviklet inden udgangen af september.

 

Sygdom: 180-dages-reglen er bortfaldet. Det vil sige, at boligorganisationerne alene skal anvende 120-dages-reglen.Begge parter er enige om, at udover "almindelig" sygdom kan 120-dages reglen benyttes ved ventetid og arbejdsskader.

 

Se i øvrigt § 7.Elever og faglig uddannelse: Af hensyn til elever over 30 år med bl.a. familieforsørgelse er der aftalt en voksenelevløn, som udgør 75% af laveste grundløn.

 

Det er endvidere besluttet at hæve beløbet til FIU-bidrag (arbejdsmarkedsparters uddannelsesfond) med 3,5 øre til i alt 28,5 øre.

 

Herudover stiger beløbet til fonden for ejendomsfunktionærernes faglige uddannelse med 2 øre til i alt 10 øre.

 

Se i øvrigt § 20.

 

Udover ovennævnte punkter blev parterne også enige om at revidere alle bilag, der vedrører tiltag inden for social- og arbejdsmarkedsområdet, således at disse efterfølgende vil være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Der vil blive fremsendt nærmere orientering, når afstemningsresultatet fra ESL kendes.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her