0805 - Lægdommere ved boligretterne

Da funktionstiden for lægdommere ved de i medfør af lejeloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004 oprettede boligretter, udløber den 1. juli 2005, skal vi under henvisning til Socialministeriets skrivelse af 31. januar 2005 og § 108 i nævnte lov anmode organisationen om snarest muligt og senest den 1. april 2005 at foreslå et antal personer, blandt hvilke lægdommere i de retskredse, der henhører under Østre Landsrets og Vestre Landsrets område kan udpeges.

 

For hver enkelt indstillet person bedes oplyst den pågældendes fulde navn, cpr-nummer, stilling, bopæl, privat telefonnummer, arbejdsadresse- og telefonnummer samt fødested.

 

Beskikkelse kan ikke forventes foretaget, såfremt de ovenfor nævnte oplysninger ikke foreligger med indstillingen.

 

De, der beskikkes, skal være kendt med bolig- og huslejeforhold og have dansk indfødsret og være myndige og uberygtede. De må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. Ophører nogen af de nævnte betingelser at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Til orientering kan oplyses, at lovens formulering om, at medlemmerne skal være "uberygtede" medfører, at Landsretten forespørger i kriminalregisteret for eventuelle registreringer i minimum de sidste 10-15 år.

 

Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for beskikkelse.

 

Vi skal derfor anmode medlemmerne om at indsende forslag til BL snarest muligt og senest onsdag den 30. marts 2005.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Marianne Jepsen

Søger du bolig? - Klik her