0605 - Nyt om moms og lønsumsafgift - Told- og Skattestyrelsens kommende cirkulære, herunder om ejendomsfunktionærer m.v.

Som det er medlemmerne bekendt - jf. BL-Informerer nr. 14 af 4. april 2002 og nr. 12 af 14. april 2000 - har Told- og Skattestyrelsen i længere tid overvejet ovennævnte spørgsmål i anledning af, at en række af BL's medlemmer har søgt om tilbagebetaling af lønsumsafgift m.v. Styrelsen har nu afsluttet sine overvejelser bl.a. efter flere møder med BL, og Styrelsen vil derfor midt i februar d.å. udsende sit nye cirkulære herom til Told- og Skatteregionerne m.fl.

 

Da der er tale om ganske opsigtsvækkende og epokegørende nyt for de almene boligorganisationer, har vi valgt at sende denne første og foreløbige BL-Informerer ud til medlemmerne så hurtigt som muligt.

 

Det nye cirkulæres hovedindhold er kort fortalt, at Told og Skat ikke vil tilbagebetale lønsumsafgiften, og at der i en række tilfælde pr. 1. juli 2005 tillige indføres moms på såkaldte "ydelser, der leveres" fra en boligorganisation til organisationens egne afdelinger, herunder på vicevært-/ejendomsfunktionærydelser, hvis funktionæren er ansat i boligorganisationen - i modsætning til afdelingen. Det sidstnævnte punkt er helt nyt og vil koste sektoren og dermed vore lejere en samlet årlig lejeforhøjelse i størrelsesordenen 250-300 mio. kr., medmindre der foretages afværgeforanstaltninger som angivet nedenfor.

 

BL er uenig med Told- og Skattestyrelsen i disse hovedspørgsmål, der drejer sig om afdelingernes retlige status. BL's opfattelse, der i øvrigt svarer til Told og Skats tidligere opfattelse, er kort fortalt, at en afdeling ikke er en selvstændig juridisk person, adskilt fra boligorganisationen, medens Told- og Skattestyrelsen og Kammeradvokaten (statens advokat) nu har indtaget det modsatte standpunkt og derfor også mener, at det er afdelingen, der ejer og udlejer fast ejendom og dermed boligerne. Sagen, der må anses for meget principiel, kan derfor også få betydning for en eventuel kommende sag om ejendomsretten til boligerne i forbindelse med salg efter forsøgsloven.

 

På denne alvorlige baggrund har BL's bestyrelse besluttet at indbringe denne tvist for Landsskatteretten og for domstolene. Det sker ved, at BL påtager sig at stå for førelse af en principiel sag for et eller flere af BL's medlemmer. BL har antaget advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen til at føre sagen.

 

Men uanset dette må det anbefales senest den 30. juni d.å. at ændre eller tilrette ejendomsfunktionærernes ansættelsesforhold og -kontrakter, således at de er og fremover bliver ansat i den eller de afdelinger, hvor de rent faktisk gør tjeneste. Vi vil snarest vende tilbage med anvisninger herpå samt på den nærmere administrative tilrettelæggelse.

 

Vi skal endvidere kraftigt opfordre medlemmerne til at klage over de konkrete afgørelser vedr. lønsumsafgift (og moms), som de lokale Told- og Skatteregioner vil træffe i den kommende tid i overensstemmelse med cirkulæret. Men da den eller evt. de sager, der skal føres igennem som principsag, helst skulle blive den/de første, der indbringes for Landsskatteretten, beder vi om at modtage kopi af alle afgørelser fra skattemyndighederne, der hviler på det synspunkt, at afdelingerne er selvstændige juridiske enheder. Vi vil da i samråd med advokaten og efter aftale med vedkommende medlem(mer) indbringe en eller flere gode, typiske og hensigtsmæssige sager. I de øvrige sager vil det enkelte medlem selv kunne sende en ganske enkel klage, hvori påpeges at sagen kan stilles i bero på afgørelsen af den eller de allerede indbragte principsager. Der skal klages rettidigt. Det vil sige, klagen skal være indbragt senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen, og der skal betales et gebyr på 700 kr. pr. sag til Landsskatteretten. Vi vil vejlede de enkelte medlemmer nærmere herom og herunder udarbejde en standardklageskrivelse.

 

Indgivelse af klage bedes således afvente en vurdering af, om den pågældende sag bør være principsagen eller en af de sager, der bør vente på afgørelsen af principsagen.

 

Det tilføjes, at medlemmerne er nødt til at respektere cirkulærets anvisninger ved indberetning af betaling af lønsumsafgift og evt. moms, så længe cirkulæret ikke er underkendt af Landsskatteretten eller ved dom. Samtidig skal det løbende sikres, at der sker de fornødne registreringer og opgørelser, så der kan rejses krav om tilbagebetaling af for meget afregnet lønsumsafgift og moms, hvis vi får medhold i, at afdelingerne heller ikke i relation til moms- og lønsumsafgiftslovgivningen er selvstændige juridiske enheder. Vi vender også snarest tilbage med nærmere vejledning herom.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her