6905 - Medlemskontingent 2006

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.

Enhedskontingentet, som også omfatter betalingen for Beboerbladet, udgør for 2006 kr. 87,75 pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2006.
Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 (organisationer, der udøver forretningsfører-, administrator- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2006 udgør kr. 6.894,00.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2005 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 2,7 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har på sit møde den 14. november 2005 i forbindelse med budgetbehandlingen for 2006 godkendt de nævnte satser.

Sammen med dette BL-informerer udsendes spørgeskemaet " MEDLEMSSTATISTIK 2006" om boliger i drift pr. 1. januar 2006 til BL's medlemsstatistik (BL-informerer nr. 68/2005). Man bedes være opmærksom på, at besvarelsen af dette spørgeskema danner grundlag for kontingentopkrævningens størrelse.

Omkring den 1. marts 2006 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet, som i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2, skal betales årligt forud senest den 31. marts 2006.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Jens Thorbøll Larsen

Søger du bolig? - Klik her