6705 - Ny energimærkning og tillæg til Bygningsreglement

Der vil være en overgangsordning i første kvartal af 2006, og boligorganisationerne kan overveje, om der vil være fordele ved at fremskynde nogle ELO-mærker i denne periode.

Den nye energimærkning er vedtaget med en ændring af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger m.v. Ændringerne indføres som et led i implementeringen af EU's bygningsdirektiv, som også vil medføre andre nye krav til bygningers energimæssige ydeevne. Disse krav vil blive gennemført som tillæg til Bygningsreglementet (se nedenfor).

I forhold til den eksisterende Energiledelsesordning er der nogle væsentlige ændringer i den nye energimærkning:

  •  Alle ejendomme over 1.000 m2 bliver omfattet af krav om energimærkning hvert 5. år (hidtil var grænsen 1.500 m2 for ELO-mærkning).
  • Energimærkning skal kun foretages hvert 5. år (hidtil hvert å r, dog hvert 3. år ved ELO-mærker uden større besparelsesforslag).
  • Alle boliger til salg eller udleje skal energimærkes.
  • Interne konsulenter kan ikke udføre energimærkninger, som skal anvendes i forbindelse med salg eller udleje. Energimærkning udført af interne konsulenter før 1. januar 2006 vil dog kunne anvendes i forbindelse med salg og udlejning.

Den nye energimærkning er beskrevet i en ny bekendtgørelse fra Transport- og Energiministeren, og kan ses sin helhed på BL's Lovportal og på Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk).

Overgangsordningen vil indebære, at de hidtidige godkendte energiledelseskonsulenter kan fortsætte i første kvartal 2006. Der kan udstedes ELO-rapporter efter de hidtil gældende regler indtil 31. marts 2006. Kravet om årlig energimærkning bortfalder imidlertid, og energimærkninger udført før 1. januar 2006 har fået forlænget gyldigheden i 3 år fra datoen for indberetning og kan anvendes ved udlejning. Det er derfor ikke nødvendigt at udarbejde ny energimærkning for ejendomme, hvor der allerede ligger en ELO-rapport, som ikke er over 3 år gammel.

Det kan forventes, at udarbejdelsen af de nye energimærkninger vil blive dyrere end ELO-rapporterne. Til gengæld har de nye rapporter en gyldighed på 5 år, hvor en ELO-rapport kun har gyldighed i 3 år fra indberetningen.

Energimærkningen af boligejendomme med lejligheder vil indeholde en beskrivelse af ejendommens principper for varmeregnskab (individuel måling, fordelingsprincipper, herunder udjævning af forbrug), kompensation for udsat beliggenhed m.v. samt oversigt over lejlighedernes gennemsnitlige forbrug, opgjort på forskellige typer af lejligheder. Det er ikke hensigten, at en konsulent skal besøge hver lejlighed for at udstede en energimærkning. Der skal anvendes eksisterende oplysninger fra varmeregnskaberne.

Kravet om energimærkning af lejligheder gælder for alle ejendomme, også ejendomme, der er mindre end 1.000 m2.

Der har været usikkerhed om muligheden for at kunne fortsætte med brugen af interne konsulenter. Energistyrelsen har konkluderet, at brugen af interne konsulenter ikke er foreneligt med kravene i EU's bygningsdirektiv om uvildighed. BL har orienteret de ca. 25 boligorganisationer, der anvender interne konsulenter, om denne mulige konsekvens med et brev den 26. september.

 

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995

I et tillæg til Bygningsreglementet er der fastsat nye krav om bygningers energimæssige ydeevne ved nybyggeri og ombygninger.

De nye bestemmelser omfatter:

1. Oplysninger om det beregnede energiforbrug.
2. Energimærkning før tilladelse til ibrugtagning.
3. Evt. krav om måling af lufttæthed.

Energimærkning før færdigmelding skal dokumentere, at kravene til bygningens energimæssige ydeevne er opfyldt.

Ved nye bygninger skal der tænkes i helheder over tilført energi, både til opvarmning, varmt vand, belysning mm. Der indføres såkaldte energirammer, der skal overholdes. Herudover fastsættes grænser for transmissionstabet, som for bygninger op til 3 etager ikke må overstige 6 W pr. m2 klimaskærm, og for bygninger over 3 etager ikke må overstige 8 W pr. m2 klimaskærm.

Ved tilbygninger skal der ligeledes laves en energiramme, varmetabsramme samt beregnes U-værdier og linietab.

Ved ombygninger og andre væsentlige forandringer, der berører mere end 25% af bygningens klimaskærm eller bygningens værdi, skal rentable energibesparelser gennemføres. Ved vurderingen anvendes rentabilitetskriterier fra energimærkningen.

Ved udskiftning af oliekedler skal nyttevirkningen af kedlen være mindst 91% ved CEN-mærkning ved både del- og nyttelast. Ved gaskedler skal nyttevirkningen ved CEN-mærkning være mindst 96% ved fuldlast og 104% ved dellast.

Kedler til biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad, der opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5.

De skærpede U-værdier fremgår af Tillæg 12, og SBi har udviklet et program til beregning af bygningers energibehov.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her