6605 - Offentliggørelse af VVS-branchens sortbøger

Som tidligere oplyst i BL informerer nr.47 indledte Konkurrencestyrelsen i august 2005 undersøgelser af et muligt kartel i VVS-branchen. Resultatet af denne undersøgelse blev onsdag den 30. november forelagt Konkurrencerådet, som besluttede at offentliggøre dele af de såkaldte "sortbøger", som Styrelsen er kommet i besiddelse af i forbindelse med undersøgelsen.

En sortbog er en kartelvirksomheds regnskab over, hvem der "har vundet" konkrete udbudsopgaver, og hvem der har "til gode at vinde" fremtidige udbudte arbejder. I en sortbog findes et ark for hver virksomhed, som bogens ejer i tidens løb har koordineret tilbud med. Bøgerne indikerer, sammen med Konkurrencestyrelsens undersøgelser, at der før i tiden er foregået tilbudskoordinering i VVS-branchen på samme måde, som det blev afsløret i sagen om el-kartellet.

De sortbøger, som konkurrencestyrelsen er i besiddelse af, går langt tilbage i tiden og omhandler alene licitationer og udbud, der er foregået før 1999 . Det er derfor ikke muligt at kræve bøde, da forældelsesfristen for strafansvar i disse sager er 5 år.

Bygherrerne kan imidlertid oplagt have en interesse i oplysningerne om, hvilke opgaver, der ser ud til at være blevet koordineret, samt hvilke beløb, der var tale om. I sortbøgerne og materialet fra Konkurrencestyrelsen er der således oplysninger om, hvilke opgaver, der er indikationer på, er blevet koordineret. For hver opgave angives endvidere budsummerne og antal bydende. Bygherrerne får således mulighed for at undersøge, om deres opgaver er nævnt i materialet. De kan herefter finde navnene frem på de virksomheder, der var involveret i den konkrete opgave.

Ud fra disse oplysninger kan bygherren eventuelt rejse sag med krav om erstatning. Forældelsesfristen i erstatningssager løber således først fra den dag, bygherren var eller burde være klar over, at der er foregået tilbudskoordinering i forbindelse med en konkret opgave, dvs. i praksis fra offentliggørelsen af ovennævnte materiale fra Konkurrencestyrelsen. Forældelsen i denne type af sager er normalt også 5 år fra det nævnte tidspunkt. Et eventuelt erstatningskrav kan dog også bortfalde af andre grunde, f.eks. ved passivitet eller manglende rettidig reklamation.

Det skal bemærkes, at materialet ikke er offentliggjort endnu, da der er en 4 ugers ankefrist på Konkurrencerådets beslutning. En række VVS-firmaer har allerede meddelt, at de vil anke, og en sådan anke har opsættende virkning. Bliver beslutningen som forventet anket og behandlet i Konkurrenceankenævnet, vil det formentlig tage mindst 3 måneder 2 måneder, før materialet bliver offentliggjort, forudsat Ankenævnet giver Konkurrencerådet medhold.

Vi vender tilbage, når den endelige afgørelse om offentliggørelse af materialet om VVS-kartellet er truffet.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her